Polityka prywatności i Regulamin

Idea Plastics Sp. z o.o. - wydawca serwisów internetowych PLASTICS ONLINE (eplastics.pl), RUBBER ONLINE (rubber.pl), CHEMICAL ONLINE (chemical.pl) oraz COMPOSITES ONLINE (composites.com.pl) zwane dalej Serwisami ograniczają wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisów na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisów oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

Serwisy zapewniają Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.

Idea Plastics Sp. z o.o. deklaruje:

  • zamiar podejmowania wszystkich działań niezbędnych dla ochrony praw i usprawiedliwionych interesów jednostki związanych z bezpieczeństwem danych osobowych;
  • zamiar stałego podnoszenia świadomości oraz kwalifikacji pracowników administratora danych, którzy przetwarzają dane osobowe, szczególności w zakresie problematyki bezpieczeństwa tych danych;
  • zamiar traktowania obowiązków osób zatrudnionych przy przetwarzaniu danych osobowych jako należących do kategorii podstawowych obowiązków pracowniczych oraz stanowczego egzekwowania ich wykonania przez zatrudnione osoby;
  • zamiar podejmowania w niezbędnym zakresie współpracy z instytucjami powołanymi do ochrony danych osobowych.

Pragniemy poinformować, iż dane powierzane przez Użytkowników składowane są w odpowiednio zabezpieczonych centrach przechowywania informacji, do których dostęp mają tylko upoważnione osoby. Ryzyko utraty jakichkolwiek danych na wypadek awarii wywołanych czynnikami zewnętrznymi ograniczone jest do minimum. Idea Plastics Sp. z o.o. realizując Politykę Prywatności w zakresie ochrony danych osobowych stosuje odpowiednie środki informatyczne, techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności:

  • zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym,
  • zabraniem przez osobę nieuprawnioną,
  • przetwarzaniem z naruszeniem ustaw o ochronie danych osobowych,
  • zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w Serwisach, współpracujemy z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się przestępstw.

Wykorzystywanie adresów IP użytkowników służy jedynie diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu Serwisami. Informacje te nie są łączone z danymi osobowymi Użytkowników. Serwis wykorzystuje pliki „cookies", które ułatwiają korzystanie z jego zasobów. „Cookies" zawierają użyteczne informacje i są przechowywane na komputerze użytkownika - nasz serwer może je odczytać przy ponownym połączeniu się z tym komputerem. Zapisywane „cookies” służą wyłącznie w celu utrzymania sesji Użytkownika (dzięki której Użytkownik po zalogowaniu nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła), tworzenia statystyk oglądalności dla naszych partnerów treściowych i reklamodawców, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. Wyłączenie informacji „cookies" w przeglądarce nie pozbawia użytkownika dostępu do zasobów serwisu.

Informacje kontaktowe Użytkowników są wykorzystywane wyłącznie do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). Niemniej Idea Plastics Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania Użytkownikom niezapowiedzianych wiadomości odnoszących się bezpośrednio do funkcjonowania serwisu (np. zmiany w funkcjonowaniu lub zmiany Regulaminu). Wydawca Serwisów będzie się kontaktował z Użytkownikami za pomocą poczty elektornicznej oraz poprzez zamieszczanie informacji w Serwisach.

Użytkownicy Serwisów mają możliwość wglądu w swoje dane osobowe, możliwość poprawiania ich, zlecenia przekazania tych danych podmiotom trzecim, wskazanym przez Użytkownika oraz zażądania trwałego i nieodwracalnego usunięcia swoich danych. Użytkownicy, którzy mają pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu Serwisów, a także praktyk dotyczących ochrony danych osobowych stosowanych w Serwisach albo pragną dokonać wglądu do swoich danych osobowych, poprawić je lub usunąć, proszeni są o wysłanie odpowiedniej informacji na adres daneosobowe@eplastics.pl albo o telefon pod nr. +48 22 658 33 33.