biester
Puls Branży
Ciech  

Ciech i Gaz System: ciekawa współpraca

Spółki CIECH S.A. i GAZ-SYSTEM ustaliły kolejne warunki wspólnego przedsięwzięcia, polegającego na budowie przez GAZ-SYSTEM kopalni soli i magazynu gazu na wysadzie solnym Damasławek. Oba podmioty podpisały kolejne dokumenty: tzw. term sheet oraz porozumienie dotyczące opracowania dokumentacji projektowej. To kolejny krok w realizacji projektu, który ma zapewnić w długim terminie dywersyfikację źródeł dostaw solanki dla Grupy CIECH, surowca do produkcji sody kalcynowanej i soli.

Term sheet to dokument precyzujący warunki dalszej współpracy, w tym przede wszystkim harmonogram i ogólne zasady finansowania poszczególnych etapów inwestycji, a także kluczowe założenia dotyczące współpracy handlowej po zrealizowaniu i uruchomieniu kopalni soli oraz magazynu gazu. Drugi z dokumentów to porozumienie dotyczące przygotowania dokumentacji projektowych poszczególnych elementów inwestycji.

- To kolejny krok we wspólnym przygotowaniu przedsięwzięcia, które dla Grupy CIECH oznacza możliwość dywersyfikacji źródeł solanki w długim terminie. Podpisane dokumenty zawierają ustalenia dotyczące warunków inwestycji i dalszej współpracy. Stanowią podstawę do przygotowania konkretnych umów inwestycyjnych i handlowych. Realizacja tej inwestycji to dobra informacja dla przemysłu produkcji szkła zlokalizowanego w Polsce, korzystającego z naszej sody, który wypracowuje ok. 11 mld zł wartości dodanej do PKB Polski i zatrudnia ponad 30 tys. osób [1]mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH.  

Dla CIECH uczestnictwo w tym projekcie oznacza dywersyfikację źródeł dostaw solanki do zakładów Grupy. Zgodnie z obecnymi założeniami CIECH będzie współfinansował budowę infrastruktury przesyłowej z kopalni i podziemnych magazynów gazu, umożliwiającą transport solanki do zakładów produkcyjnych. Według wstępnych założeń szacunkowa wartość inwestycji w tę infrastrukturę  może wynieść ok. 450 mln zł, a proporcje udziału obu stron we współfinansowaniu będą ustalone w drodze negocjacji i określone w umowie inwestycyjnej. Umowa ta będzie podpisana po spełnieniu przesłanek, w tym m.in. uprawomocnienia decyzji lokalizacyjnej w zakresie infrastruktury przesyłowej i uzyskaniu zgód korporacyjnych.

Zgodnie z zapisami w dokumencie term sheet obie strony zamierzają zawrzeć umowę na dostawy solanki do zakładów CIECH na 20 lat, z możliwością przedłużenia o kolejne 15 lat. Ustalona w tej umowie cena solanki ma uwzględniać zaangażowanie finansowe CIECH w budowę infrastruktury przesyłowej. Podpisanie umowy na dostawy solanki będzie jednym z warunków uruchomienia środków inwestycyjnych. Pozostałe to m.in. pozyskanie potrzebnych zgód i pozwoleń, a także zapisy zabezpieczające prawa obu stron do zwrotu poniesionych nakładów.

Solanka pozyskiwania z podziemnych magazynów gazu i ropy naftowej to podstawowy surowiec w produkcji sody kalcynowanej oraz soli warzonej – filarów produktowych Grupy CIECH.
W polskich i rumuńskich zakładach sodowych CIECH pozyskuje solankę od zewnętrznych dostawców, a w przypadku niemieckiej fabryki sody posiada własne źródło tego surowca.

 

[1] Wyliczenia EY dla Grupy CIECH.

Dodaj ofertę pracy