KGL_new
Puls Branży

Wyniki giełdowych firm polimerowych

Zbliża się sezon wyników rocznych za 2019 spółek notowanych na GPW. Wśród nich jest kilka funkcjonujących w przemyśle polimerowym.

Większość z nich podała już wstępne wyniki finansowe. I tak:

 

Krakchemia SA

Przychody netto ze sprzedaży: 183 270 tys. zł

Strata netto: - 8 189 tys. zł

 

Korporacja KGL SA

Przychody netto ze sprzedaży: 392 576 tys. zł

Brak danych o zyskach

 

Ergis SA

Przychody netto ze sprzedaży: 777 086 tys. zł

Zysk netto: 11 834 tys. zł

 

Lentex SA

Przychody netto ze sprzedaży: 320 840 tys. zł

Zysk netto: 4 199 tys zł

 

Plast-Box SA

Przychody netto ze sprzedaży: 213 109 tys. zł

Zysk netto: 8 816 tys zł

 

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Spółka zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów utworzyła odpisy aktualizacyjne aktywów trwałych i aktywów finansowych w wysokości 1 883 tys. zł, które mają wpływ na wynik finansowy.

 

Ponadto, Zarząd Krakchemia SA informuje, że w dniu 30 marca 2020 r. przeprowadził testy na utratę wartości przejętej firmy Maximex Sp. z o.o. Spółka Maximex Sp. z o.o. była objęta akwizycją Spółki na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 7 sierpnia 2007 r., a następnie uległa połączeniu ze Spółką. Konieczność kontrolowania wartości firmy w czasie wynika z MSR 36. Test na utratę wartości został skonstruowany w oparciu o obroty ilościowe materiałem będącym podstawą działalności firmy tj. granulatem tworzyw sztucznych. Na skutek spadku obrotu ilościowego granulatów tworzyw sztucznych w Spółce w 2019 roku poniżej wartości progowej określonej w teście na utratę wartości, powstała konieczność korekty wartości goodwill wynoszącej 4 862 tys. o 9% tj. proporcjonalnie do spadku obrotu ilościowego w stosunku do wartości progowej. W wyniku wykonanego testu dokonano odpisu aktualizacyjnego o wartości 843 tys. złotych.

Przedstawione powyżej wartości odpisów w łącznej kwocie 2 726 tys. zł mają charakter szacunkowy i mogą podlegać korektom. Ostateczne wartości odpisów zostaną przedstawione w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2019 rok.

 

Zarząd Krakchemia S.A. informuje również o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres od marca 2013 r. do listopada 2013 r., w wyniku którego do dopłaty przypada kwota 16.314 tys. PLN wraz z odsetkami. W dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

 

Zarząd Krakchemia S.A. informuje również o określeniu zobowiązania podatkowego w podatku od towarów i usług za okres styczeń - listopad 2014 r. w wyniku którego do dopłaty przypada kwota główna 15.791 tys. PLN wraz z odsetkami. W dniu 24 marca 2020 r. Spółka otrzymała decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie z dnia 9 marca 2020 r., w którym ww. decyzja organu pierwszej instancji została utrzymana w mocy. Spółka, opierając się m.in. na stanowisku doradcy podatkowego, nie zgadza się z podejściem wyrażonym w decyzji organu drugiej instancji. Spółka zamierza podjąć niezwłocznie dalsze czynności prawne celem obrony swojego stanowiska, wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. Spółka informuje, że ww. decyzja organu drugiej instancji jest wykonalna.

Dodaj ofertę pracy