KGL_new
Puls Branży

Tajemnicze negocjacje KGL

KGL chce nabyć zakład produkcyjny wytwarzający opakowania dla przemysłu mleczarskiego.

Korporacja KGL S.A. podpisała List Intencyjny dotyczący ustalenia warunków potencjalnego nabycia aktywów wchodzących w skład zakładu produkcyjnego podmiotu gospodarczego działającego na terenie Polski.

W ramach zawartego Listu Intencyjnego strony wstępnie postanowiły, że ich zamiarem jest prowadzenie negocjacji dotyczących nabycia przez KGL wybranych składników majątku przedsiębiorstwa (w tym nieruchomości, budynków i urządzeń produkcyjnych (z jednej lokalizacji), a także wstąpienia Spółkę w prawa i obowiązki wynikające z umów leasingowych sprzedającego oraz umowy pożyczki. Jednocześnie Strony oświadczyły, że ich zamiarem nie jest zawarcie umowy zbycia przedsiębiorstwa, ani też zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

W skład aktywów będących przedmiotem negocjacji wchodzi hala produkcyjna wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka).

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w realizację strategii rozwoju Emitenta, realizowanej konsekwentnie od 2016 r., której jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności spółki. Przejęcie infrastruktury umocniłoby zdolności produkcyjne spółki (segment mięsny), a także (co istotniejsze) wzbogaciło kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

Wejście w posiadanie parku maszynowego zdolnego do wytwarzania kubków, wiaderek i butelek dla produktów mleczarskich przybliżyłoby KGL do uruchomienia przemysłowej produkcji opakowań dla tego segmentu. Pozyskane aktywa umożliwiłyby poszerzenie portfolio Spółki, dzięki czemu oferta stałaby się bardziej kompleksowa i konkurencyjna (także dla obsługiwanych już kontrahentów).

Opakowania dla produktów mleczarskich stanowią jeden z największych segmentów rynku opakowań przemysłu spożywczego. Zdaniem Zarządu KGL segment ten będzie naturalnym kierunkiem dalszego rozwoju Spółki.

Zawarcie niniejszego Listu Intencyjnego wpisuje się w ogólne działania prowadzące do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. Zarząd KGL przypomina, że w 2019 r. spółka uruchomiła dwie linie do termoformowania dostosowane do produkcji tego rodzaju asortymentu. Urządzenia są dedykowane do produkcji kubków (w tym także dla produktów mleczarskich takich jak jogurty, serki, etc.). W roku 2018 KGL uzyskał dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości ponad 8 mln zł na projekt "Opakowania dla sektora przemysłu mleczarskiego na bazie recyklatów poliestrów". W ramach projektu Spółka opracowuje technologię przemysłowego wykorzystania opakowań wyprodukowanych w 100% z recyklatów (płatka po butelkach PET) w branży mleczarskiej.

Strony ustaliły, iż będą prowadziły negocjacje dotyczące zasad i warunków przeprowadzenia rozważanej transakcji. Zakończenie negocjacji planowane jest do dnia 31 października 2020 roku. Ostateczna decyzja, co do nabycia i ustalenie ceny nabycia przedstawionych składników majątku nastąpią po przeprowadzeniu audytu i po przeprowadzeniu negocjacji, których podstawą będą wyniki audytu. Ponadto czynnikiem warunkującym jest także uzyskanie zgody leasingodawców na wstąpienie KGL w prawa i obowiązki wynikające z umów leasingu oraz uzyskanie zgody pożyczkobiorcy na wstąpienie Spółki w prawa i obowiązki wynikające z umowy pożyczki.

Zarząd KGL uznaje zawarcie niniejszego Listu Intencyjnego za istotne, gdyż wstępna szacunkowa wartości składników majątku będących przedmiotem negocjacji przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, a także może stanowić istotny punkt zwroty dla dalszego rozwoju Korporacji KGL SA.

Dodaj ofertę pracy