KGL_new
Puls Branży

Oskarżeni o nieuczciwy recykling

Prokuratura Okręgowa w Legnicy zakończyła prowadzone w Wydziale do Spraw Przestępczości Gospodarczej śledztwo i skierowała do Sądu Okręgowego w Legnicy akt oskarżenia przeciwko sprawcom dokonania oszustw na szkodę podmiotów gospodarczych oraz prania pieniędzy pochodzących z tych przestępstw. Prokurator oskarżył w tej sprawie 3 osoby, a wśród nich adwokata, którego, tytułem środka zapobiegawczego, zawiesił w wykonywaniu wymienionego zawodu.

Ustalenia śledztwa

Zawiadomienie o przestępstwie w niniejszej sprawie złożył w dniu 10 marca 2021 roku Generalny Inspektor Informacji Finansowej w Warszawie, który w swoim zawiadomieniu wskazał na zauważalny mechanizm podejrzenia prania pieniędzy, które wpływają na rachunek bankowy spółki z o.o. mającej siedzibę w Legnicy, a które następnie przelewane są na rachunek innej firmy w Londynie, po czym podejmowane są z tego rachunku w gotówce. Przeprowadzone w tej sprawie śledztwo potwierdziło pranie pieniędzy jak i popełnienie innych przestępstw.
Przestępczy proceder oskarżonych miał miejsce w latach 2019-2021 i związany był z działalnością legnickiej spółki zajmującej się zbieraniem odpadów, na którą to działalność spółka uzyskała decyzję administracyjną. Prokurentem w tej spółce w owym czasie była  oskarżona w tej sprawie Gabriela F.-O. Jak ustalono w toku śledztwa, oskarżona ta działając poza wiedzą zarządu tej spółki, zawierała, posługując się podrobionymi podpisami prezesa, umowy z różnymi podmiotami gospodarczymi z Organizacji Odzysku Opakowań na terenie kraju na dokonanie odzysku i recyklingu opakowań. Przedmiotem tych umów było: zebranie z terytorium Polski określonego rodzaju i ilości odpadów opakowaniowych, poddanie tych odpadów odzyskowi i recyklingowi oraz sporządzenie przez legnicką spółkę lub pozyskanie od innych podmiotów przetwarzających odpady, dokumentacji, a w tym faktur VAT  potwierdzających wykonanie tych prac. Następnie oskarżona przedkładała kontrahentom tych umów tzw. ”puste” czyli nierzetelne faktury VAT do zapłaty za usługi w zakresie odzysku i recyklingu odpadów wystawione rzekomo przez legnicką spółkę, które w ogóle nie miały miejsca. Ponadto oskarżona przedkładała kontrahentom inne, podrobione i stwierdzające nieprawdę dokumenty w postaci: dokumentu potwierdzającego wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi, oświadczenia o zebraniu i wywiezieniu za granicę odpadów w celu ich recyklingu, faktury VAT rzekomo wystawione przez podmioty zagraniczne, czemu podmioty te zaprzeczyły, a wszystkie dokumenty w tym zakresie zostały podrobione. Działając w ten sposób Gabriela F.-O. wprowadzała tych kontrahentów w błąd co do podmiotu, z którym została zawarta umowa oraz co do zamiaru i możliwości wywiązania się z jej postanowień i doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem  cztery podmioty gospodarcze na łączną kwotę ponad 13 milionów złotych zapłaconych za niewykonane usługi. W zakresie tych oszustw oskarżona współdziałała z drugim oskarżonym w tej sprawie Mirosławem B. Rola tego oskarżonego polegała na prowadzeniu uzgodnień w ramach zawieranych umów, choć nie miał on żadnych umocowań do działania w imieniu spółki. Podczas kolejnego etapu działalności przestępczej tych oskarżonych Mirosław B. przekazywał za pośrednictwem oskarżonej Gabrieli F.-O. do biura rachunkowego, w celu użycia za autentyczne, tj. ujęcia w ewidencji księgowej i podatkowej spółki, podrobione przez inną osobę faktury VAT dokumentujące zdarzenia, których nie było, a które służyły do wyłudzeń zapłaty. Środki pieniężne pochodzące z opisanych oszustw wpływały na rachunek bankowy legnickiej spółki, którym Gabriela F.-O. wyłącznie dysponowała. Z tego rachunku  transferowała te środki na rachunki bankowe spółek z siedzibą w Wielkiej Brytanii, których prezesem był Mirosław B. lub sama Gabriela F.-O. Mirosław B. dokonywał częściowej wypłaty gotówkowej tak uzyskanych środków w bankomatach i placówkach bankowych położonych na terenie całej Polski, w tym w Warszawie, Rybniku, Rzeszowie, Kielcach, Rydułtowej i Wrocławiu w łącznej kwocie ok. 4.500.000 złotych, stanowiącej uzyskaną przez niego znaczną korzyść majątkową. Pieniądze pochodzące z opisanych wyżej oszustw w kwocie 1 miliona złotych Gabriela F.-O. przelała także z rachunku bankowego spółki w Londynie na rachunek kancelarii adwokackiej prowadzony przez trzeciego oskarżonego w tej sprawie adwokata Rafała B., w ramach zawartej z wymienionym umowy depozytowej. Oskarżony Rafał B. używał tych pieniędzy i nimi dysponował, osiągając znaczną korzyść majątkową, w ten sposób, że przelewał te pieniądze na inne rachunki bankowe, a w tym na swój prywatny rachunek bankowy, wypłacał w gotówce oraz spłacał prywatne zobowiązania. Przytoczone czynności wszystkich trojga oskarżonych miały na celu udaremnienie lub znaczne utrudnienie stwierdzenia przestępnego pochodzenia środków uzyskiwanych z popełnianych oszustw i innych przestępstw oraz udaremnienie ich wykrycia i zajęcia.

Zarzuty aktu oskarżenia

Prokurator zarzuca wszystkim trojgu oskarżonym pranie pieniędzy, z czego osiągnęli znaczną korzyść majątkową, oskarżonym Gabrieli F.-O. i Mirosławowi B. prokurator zarzuca oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości i posługiwanie się podrobionymi dokumentami, a w tym podrobionymi fakturami VAT , które w swej treści poświadczały nieprawdę co do okoliczności faktycznych, że czynność recyklingu odpadów odbyła się, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Łącznie aktem oskarżenia objętych jest 12 przestępstw tych oskarżonych.

Zabezpieczenie majątkowe

Na poczet przyszłych kar i roszczeń o naprawienie szkody prokurator zabezpieczył mienie podejrzanych w postaci środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przez zajęcie hipoteką nieruchomości - w łącznej kwocie około 15 milionów złotych.

Zagrożenie karą

Za zarzucane oskarżonym przestępstwa grożą surowe kary pozbawienia wolności, w tym za fałszowanie faktur, co stanowi zbrodnię vatowską, grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat do lat 15, a za pranie pieniędzy oraz oszustwo w stosunku do mienia znacznej wartości grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Dodaj ofertę pracy