biester
Puls Branży

W miesiąc trzeba znaleźć 105 mln EUR na Polimery Police

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej dotyczącej finansowania projektu inwestycyjnego Polimery Police. Uzgodniono warunki, na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania tego projektu w kolejnym okresie - poinformowała Grupa Azoty. Umowa zmieniająca została podpisana z 15 instytucjami finansującymi.

Spółka podała, że w ramach zapisów umowy, ustalono również, że wniesienie przez Sponsorów Pierwotnych, czyli Grupę Azoty oraz Grupę Azoty Zakłady Chemiczne Police pozostałej kwoty pożyczki wspierającej do spółki zależnej do wartości 105 mln euro nastąpi nie później niż do 26 kwietnia 2024 roku.

"Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez Generalnego Wykonawcę, prace w ramach inwestycji Polimery Police przebiegają zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem. Obecnie trwają testy produkcyjne, które poprzedzają mający trwać nieprzerwanie 72 godziny Test Integralności, przewidziany na II kwartał bieżącego roku" - powiedział  p.o. prezesa Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

"Po pozytywnie przeprowadzonym teście, Generalny Wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins. Będzie to również faza zakończenia projektu i rozpoczęcia pełnej komercyjnej eksploatacji fabryki" - dodał. ,

Niestety, spada wartość inwestycji Grupy Azoty w Polimery Police, a tym samym wartość aktywów Grupy Azoty Polyolefins. Odpis wartości aktywów spółki Grupa Azoty Polyolefins obniży skonsolidowany wynik EBIT Grupy Azoty za 2023 rok o 1,138 mld zł. Wcześniej spółka szacowała ten odpis na 900 ml zł. Odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty Polyolefins na poziomie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Grupę Azoty odpisu na wartości akcji Grupy Azoty Polyolefins w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym za rok 2023 na kwotę około –400 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości – 300 mln zł,

Natomiast w przypadku Polic SA odpis dotyczący aktywów Grupy Azoty Polyolefins na poziomie rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2023 może skutkować koniecznością dokonania przez Emitenta odpisu na wartości akcji Spółki Stowarzyszonej na kwotę około (minus) 452 mln zł, wobec pierwotnie szacowanej wartości (minus) 300 mln zł.

Dodaj ofertę pracy