biester
Wiadomości

BASF ogłosił wyniki finansowe za 2018

BASF informuje o nieznacznym wzroście sprzedaży w 2018 r. i zmniejszeniu zysków, głównie ze względu na niższe wpływy z segmentu chemikaliów

W ubiegłym roku przychody firmy BASF ze sprzedaży wyniosły 62,7 mld EUR. Stanowi to  wzrost o 2% w porównaniu z poprzednim rokiem. Zysk operacyjny (EBIT) przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych obniżył się do 6,4 mld EUR w porównaniu z 7,6 mld EUR w poprzednim roku. Główną przyczyną był segment chemikaliów, który odpowiadał za około dwie trzecie łącznego spadku zysków. Marże w zakresie izocyjanianów gwałtownie obniżyły się w drugiej połowie roku. Ponadto marże na produkty do krakingu były niższe niż  oczekiwane we wszystkich regionach w 2018 r.

Ogólnie rzecz biorąc, rok 2018 charakteryzowały utrudniony globalny rozwój gospodarczy i geopolityczny oraz konflikty handlowe. W drugiej połowie roku firma BASF odczuła spowolnienie gospodarcze na głównych rynkach, szczególnie w branży motoryzacyjnej, stanowiącej największy sektor jej klientów. W szczególności znacznie spadł popyt generowany przez chińskich klientów. Przyczynił się do tego konflikt handlowy między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Na całym świecie odnotowano wzrost niepewności. W efekcie działania wielu rynków były bardzo ostrożne.

„Staramy się sprostać tym wyzwaniom. Przyjęliśmy nową strategię korporacyjną, a rok 2019 potraktujemy jako rok przejściowy, który zapoczątkuje jeszcze silniejszy rozwój. W  tym  roku będziemy dostosowywać struktury i procesy, a także skupimy się na tym, by działania naszej organizacji były ukierunkowane przede wszystkim na potrzeby klientów” — powiedział Prezes Zarządu Spółki BASF, dr Martin Brudermüller, który wraz z Dyrektorem Finansowym, dr. Hansem-Ulrichem Engelem przedstawił dane finansowe za rok 2018.

We wszystkich segmentach i działach BASF w 2018 r. wprowadzono wyższe ceny. Wolumeny nieznacznie wzrosły w porównaniu z rokiem ubiegłym: wyższe wolumeny w segmentach  materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa zostały częściowo w zrównoważone niższymi wolumenami segmentach produktów uszlachetniających i chemikaliów. Niższe wolumeny w segmencie produktów uszlachetniających wynikały głównie z tymczasowego zamknięcia produkującego cytral zakładu w Ludwigshafen, który wznowił produkcję w drugim kwartale. Na wolumeny sprzedaży w segmencie chemikaliów negatywnie wpłynął niski poziom wody w Renie. Wahania kursów walut spowodowały ogólny spadek o 4%, natomiast efekt portfolio był przyczyną wzrostu o 1%.

Niższe zyski w segmentach materiałów i rozwiązań funkcjonalnych, rozwiązań dla rolnictwa oraz produktów uszlachetniających także miał wpływ na obniżenie wskaźnika EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych. W segmencie rozwiązań dla rolnictwa negatywne różnice kursowe we wszystkich regionach spowodowały spadki zysków. Zdecydowanie negatywny był także wpływ przedsiębiorstw zakupionych od firmy Bayer, które zostały przejęte przez BASF dopiero w sierpniu. Termin ten był niekorzystny ze względu na sezonowość działalności związanej z nasionami generującej przychody głównie w pierwszej połowie roku. Nakładów wymagała także integracja przejętej działalności.

Wyzwanie dla BASF stanowił również niezwykle długo utrzymujący się niski poziom wody w Renie. Przez większość czasu w trzecim i czwartym kwartale dostawy surowców do Ludwigshafen drogą wodną były praktycznie niemożliwe, co zmusiło BASF do ograniczenia produkcji w tym zakładzie. Spowodowało to zmniejszenie zysków za 2018 r. o około 250 mln  EUR.

Pozycje nadzwyczajne spowodowały spadek o 320 mln EUR, głównie ze względu na przejęcia. W poprzednim roku analogiczny spadek wyniósł 58 mln EUR. Wskaźnik EBIT obniżył się o 20% do 6 mld EUR. Zysk EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych  na poziomie 9,5 mld EUR był o 12% niższy niż w ubiegłym roku. Zysk EBITDA wyniósł 9,2 mld EUR w porównaniu z 10,8 mld EUR w 2017 r.

Zysk przypadający na jedną akcję spadł z 6,62 EUR do 5,12 EUR w 2018 r. Wskaźnik zysku na akcję skorygowany o pozycje nadzwyczajne i amortyzację wartości niematerialnych i prawnych wyniósł 5,87 EUR, co stanowi spadek o 0,57 EUR w porównaniu z rokiem ubiegłym.

    
Wzrost zysków Grupy BASF w czwartym kwartale 2018 r.

Sprzedaż Grupy BASF wzrosła w czwartym kwartale 2018 r. o 2% do 15,6 mld EUR. Wsparcie ze strony segmentów produktów uszlachetniających, materiałów i rozwiązań funkcjonalnych oraz rozwiązań dla rolnictwa umożliwiło wzrost cen o 2%. Wolumeny zmniejszyły się o 3%. Wpłynął na to przede wszystkim niski przez długi czas poziom wody w Renie, co poważnie ograniczyło możliwość dostarczania surowców do zakładu w Ludwigshafen, a w efekcie zmusiło nas do zmniejszenia wykorzystania mocy produkcyjnych. Efekty portfolio spowodowały wzrost o 3% ze względu na przejęcie przedsiębiorstw Bayer w segmencie rozwiązań dla rolnictwa.

Zysk EBIT przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w czwartym kwartale wyniósł 630 mln EUR, co stanowi spadek o 59% w stosunku do roku poprzedniego. Powodem spadku były istotnie niższe zyski w segmentach chemikaliów i rozwiązań dla rolnictwa. Główną przyczyną tego zjawiska w segmencie chemikaliów były niższe marże na izocyjaniany i produkty do krakingu. W czwartym kwartale wzrost zysków w segmencie rozwiązań dla rolnictwa utrudniały nakłady związane z przejęciami. Firmie BASF udało się poprawić zyski w segmentach produktów uszlachetniających oraz materiałów i rozwiązań funkcjonalnych. Zakłócenia w zaopatrzeniu wynikające z niskiego poziomu wody w Renie spowodowały obniżenie zysków w czwartym kwartale o około 200 mln EUR.

Przepływy pieniężne Grupy BASF w całym roku 2018     
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej zmniejszyły się z 8,8 mld 7,9 mld EUR. Było to spowodowane głównie niższym dochodem netto. W 2018 r. zmiana wysokości kapitału  obrotowego netto spowodowała zmniejszenie wysokości przepływów pieniężnych o 530 mln EUR w porównaniu z 1,2 mld EUR w 2017 r. Środki pieniężne wykorzystywane w działalności inwestycyjnej wzrosły z 4 mld EUR do 11,8 mld EUR. W 2018 r. płatności netto za przejęcia i zbycia wyniosły 7,3 mld EUR, głównie w związku z przejęciem przedsiębiorstw i aktywów od firmy Bayer. Płatności z tytułu rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i  prawnych zmniejszyły się o 102 mln EUR do 3,9 mld EUR. Wolne przepływy pieniężne o  wartości 4 mld EUR były ponownie wysokie, ale o 744 mln EUR niższe od poziomu z 2017 r. ze względu na spadek przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej.    

Proponowana dywidenda w wysokości 3,20 euro    
„BASF chce zwiększać dywidendę nawet w trudnych okresach. Dlatego właśnie zaproponujemy Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy w wysokości 3,20 EUR za akcję, o 0,10 EUR wyższą niż w poprzednim roku. W związku z tym akcja BASF oferuje bardzo atrakcyjną stopę dywidendy w wysokości 5,3% w oparciu o cenę akcji na koniec roku 2018” — powiedział Brudermüller.    
 

Dodaj ofertę pracy