biester
Wiadomości

KUKE rośnie dwa razy szybciej niż rynek

Należności eksportowe i krajowe ubezpieczone przez KUKE rosły w 2018 roku dwa razy szybciej niż średnia dla rynku. Wartość tych obrotów sięgnęła w KUKE 43,5 mld zł, co oznacza wzrost o 20% w ujęciu rocznym.

Z opublikowanych dziś danych Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że kwota ubezpieczonych obrotów polskich firm na krajowym rynku wzrosła w 2018 roku o 10% rok do roku, osiągając poziom 505 mld zł. W tym samym czasie KUKE ubezpieczyła należności handlowe o wartości 43,5 mld zł. Oznacza to wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Dzięki dużo wyższej dynamice niż średnia rynkowa udziały KUKE w rynku ubezpieczeń obrotu handlowego w Polsce wzrosły z 7,9% do 8,6%.

  W ubiegłym roku nasz biznes w zakresie ubezpieczeń kredytu kupieckiego rozwijał się równomiernie zarówno w obrocie krajowym, jak i eksportowym, osiągając w obu segmentach wzrost o 20% w ujęciu rocznym. Udało nam się podpisać o niemal połowę więcej nowych umów niż w roku 2017. Jednocześnie liczba polis odnowionych wzrosła o 11% względem poprzedniego roku. To zasługa m.in. większego otwarcia na ryzyko w tych segmentach gospodarki, które charakteryzowały się szybszym wzrostem i mającymi dobre perspektywy na najbliższe kwartały” – powiedział Tomasz Ślagórski, wiceprezes KUKE.

 Jednocześnie składka przypisana brutto z tytułu ubezpieczeń krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych przyrosła w KUKE o 36% w stosunku do 2017 roku, podczas gdy rynek   zanotował wzrost o 11% W konsekwencji udział KUKE w tej kategorii zwiększył się do niemal 10% z 8% na koniec 2017 roku. Jednocześnie kwota wypłaconych odszkodowań i świadczeń zmniejszyła się w KUKE w skali roku o 18%, podczas gdy dla całego rynku ten spadek wyniósł 8%.

 „Dwie trzecie wypłaconych odszkodowań dotyczyło niewypłacalności kontrahentów krajowych. Jeśli chodzi o rynki zagraniczne to największy udział w wypłacanych przez KUKE odszkodowaniach wynikał z nieuregulowanych należności przez partnerów handlowych polskich firm z Irlandii, Norwegii, Niemiec i Włoch. Pod koniec roku zauważalnie wzrosło ryzyko braku zapłaty przez kontrahentów brytyjskich, co mogło wynikać zarówno z kłopotów części tamtejszych firm związanych z niepewnością wokół brexitu, jak i rosnącego poziomem fraudów. Niestety nadal wyraźnie widać, że stopień wykorzystania ubezpieczeń należności przez polskie firmy jest niski w porównaniu np. z krajami Europy Zachodniej” – dodaje Tomasz Ślagórski.

Ze względu na oczekiwane słabsze tempo wzrostu gospodarczego w kraju i zagranicą, KUKE przewiduje na 2019 rok wzrost liczby upadłości i restrukturyzacji o 11%. Polskie przedsiębiorstwa odczują niższe tempo rozwoju strefy euro, a w przypadku ryzyk krajowych najistotniejszym wydaje się spadek rentowności części podmiotów wynikający z rosnących kosztów operacyjnych.

Dodaj ofertę pracy