KGL_new
Wiadomości
ERG  

ERG: blisko 0.5 mln PLN w plecy

Wyrok NSA niekorzystny dla giełdowej spółki. Nie może zaliczyć w koszty straty z tytułu sprzedaży przeterminowanych należności.

Wyrok NSA jest następstwem skargi kasacyjnej złożonej przez Szefa Administracji Skarbowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach [dalej "WSA"] z 2017 r., który to wyrok stanowił o możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności przez Spółkę.

W związku z powyższym Spółka musi dokonać wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 447.000 PLN, które wcześniej utworzono na ten cel w związku z wyrokiem WSA. Na skutek wyroku NSA i w konsekwencji wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych nastąpi obniżenie wyniku netto Spółki w miesiącu grudniu 2019 r. o 447.000 zł, a tym samym wyniku netto Spółki za cały rok 2019 narastająco.

Co zresztą zmocno zredukuje zysk netto za 2019, bowiem za pierwsze trzy kwartały wyniósł on 788 tys. PLN.

Dodaj ofertę pracy