KGL_new
Wiadomości
ERG  

ERG: blisko 0.5 mln PLN w plecy

Wyrok NSA niekorzystny dla giełdowej spółki. Nie może zaliczyć w koszty straty z tytułu sprzedaży przeterminowanych należności.

Wyrok NSA jest następstwem skargi kasacyjnej złożonej przez Szefa Administracji Skarbowej na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach [dalej "WSA"] z 2017 r., który to wyrok stanowił o możliwości zaliczenia w koszty uzyskania przychodu straty z tytułu zbycia przedawnionych wierzytelności przez Spółkę.

W związku z powyższym Spółka musi dokonać wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 447.000 PLN, które wcześniej utworzono na ten cel w związku z wyrokiem WSA. Na skutek wyroku NSA i w konsekwencji wyksięgowania aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego od osób prawnych nastąpi obniżenie wyniku netto Spółki w miesiącu grudniu 2019 r. o 447.000 zł, a tym samym wyniku netto Spółki za cały rok 2019 narastająco.

Co zresztą zmocno zredukuje zysk netto za 2019, bowiem za pierwsze trzy kwartały wyniósł on 788 tys. PLN.