biester
Wiadomości

Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji

Rusza budowa Polimerów Police. Grupa Azoty Polyolefins S.A. ("Polyolefins"), na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Polyolefins z dnia 23 grudnia 2019 r wydała na rzecz Hyundai Engineering Co., Ltd ("Wykonawca"), będącym wykonawcą na podstawie umowy o kompleksową realizację projektu Polimery Police z dnia 11 maja 2019 r. ("Umowa EPC"), Polecenie Przystąpienia do Pełnej Realizacji (Full Notice to Proceed).

Wydanie Polecenia Przystąpienia do Pełnej Realizacji skutkuje obowiązkiem realizacji przez Wykonawcę Umowy EPC w pełnym zakresie, w zamian za zapłatę pełnego wynagrodzenia przez Polyolefins wskazanego w Umowie EPC. Płatność wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy nastąpi w podziale na kamienie milowe określone w Umowie EPC, po dokonaniu odbioru danego kamienia milowego poprzez podpisanie właściwego protokołu odbioru.

Przedmiotem Umowy EPC jest kompleksowa realizacja Projektu Polimery Police, tj. nowego kompleksu petrochemicznego w Policach składającego się z pięciu podprojektów: (i) instalacji odwodornienia propanu (Instalacja PDH), (ii) instalacji wytwarzania polipropylenu (Instalacja PP), (iii) systemu konfekcjonowania, magazynowania, logistyki i spedycji polipropylenu, (iv) instalacji pomocniczych wraz z połączeniami międzyobiektowymi, oraz (v) terminalu przeładunkowo-magazynowego obejmującego urządzenia portowe do rozładunku i magazynowania propanu i etylenu ze statków morskich.

Docelowa planowana wydajność Instalacji PDH ma wynosić 400 tys. ton/8000 h propylenu o czystości 99,6% obj. (propylen klasy polimerowej), a Instalacji PP - 400 tys. ton/8000 h polipropylenu różnego typu.

W ramach realizacji Umowy EPC, Polyolefins powierzyła Wykonawcy wykonanie zakresu opcjonalnego na warunkach i za wynagrodzeniem ściśle określonych w Umowie EPC. Zakres opcjonalny obejmuje trzy dodatkowe opcje: (i) wykonanie wytwórni azotu dla Instalacji PDH i Instalacji PP, (ii) wyposażenie laboratorium dla potrzeb Projektu Polimery Police, (iii) wyposażenie dla służb produkcyjnych i utrzymania ruchu. Łączna wartość wynagrodzenia za powierzony zakres opcjonalny wynosi 19.880.000 EUR.

- W obszarze operacyjnym realizacji Projektu Polimery Police osiągnęliśmy kamień milowy w postaci wydania decyzji o rozpoczęciu prac budowlanych przez generalnego wykonawcę. Realizujemy przedsięwzięcie zgodnie z zakładanym harmonogramem, zakładającym rozruch instalacji wytwarzającej polipropylen w II kwartale 2022 roku. Po kilku miesiącach testów naszą intencją jest rozpoczęcie komercyjnej eksploatacji Projektu Polimery Police – mówi dr Wojciech Wardacki, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A. oraz Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

W zmienionym porozumieniu (term-sheet) podpisanym 23 grudnia br. przez Grupę Azoty S.A., Grupę Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. i Grupę Azoty Polyolefins S.A. z Hyundai i Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) strony zmodyfikowały także warunki finansowania equity Projektu, określone w porozumieniu z 19 września br. Porozumienie nie zmienia wysokości kwot inwestycji Hyundai i KIND, tj., odpowiednio, 73 i 57 mln USD, ani łącznego zaangażowania koreańskich partnerów. Strony dokonały natomiast modyfikacji form finansowania poprzez decyzję o udzieleniu pożyczek podporządkowanych przez KIND (52 mln USD z łącznej kwoty 57 mln USD).

- Projekt Polimery Police ze względu na skalę jego realizacji należy do największych przedsięwzięć inwestycyjnych prowadzonych w ostatnich latach w Polsce. W okresie najbliższych trzech lat, prace budowlane będzie prowadzić około pięciu tysięcy osób. Z kolei po oddaniu przedsięwzięcia, zakładamy wzrost zatrudnienia w naszej spółce, Grupie Azoty Polyolefins S.A., o blisko 400 osób – uzupełnia dr Wojciech Wardacki.

Zmienione porozumienie zostało zawarte na czas określony, do dnia 30 czerwca 2020 r., z możliwością jego przedłużenia lub rozwiązania we wcześniejszym terminie na podstawie porozumienia stron. Ich intencją jest jak najszybsze wynegocjowanie i zawarcie ostatecznych dokumentów transakcyjnych Porozumienie wygaśnie również w przypadku zawarcia przez strony ostatecznych dokumentów transakcyjnych (tj. dokumentów finansowania equity oraz umowy pożyczki KIND), które je zastąpią.

Wcześniej Grupa Azoty Polyolefins uzyskała pozwolenie Wojewody Zachodniopomorskiego na budowę terminalu przeładunkowo-magazynowego – gazoportu - wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie portu morskiego Police. Terminal będzie integralną częścią kompleksu chemicznego realizowanego w ramach projektu Polimery Police. Sercem Projektu będą instalacje do produkcji propylenu oraz do produkcji polipropylenu. Obie instalacje zostały zaprojektowane w oparciu o nowoczesne amerykańskie licencje (Oleflex od firmy Honeywell Universal Oil Product oraz Unipol od firmy Grace), umożliwiające wysoką elastyczność produkcji i dostarczanie szerokiej gamy rodzajów polipropylenu.

Zakłady Chemiczne Police sprzedały w ofercie publicznej 49.175.768 akcji nowej emisji, czyli około 45 proc. oferowanej puli. W ramach emisji z prawem poboru do objęcia było 110 mln akcji serii C po 10,2 zł. Przed emisją kapitał akcyjny dzielił się na 75 mln akcji.

Główny akcjonariusz Polic, Grupa Azoty, złożyła w grudniu dyspozycję objęcia 28.551.500 akcji, za łączną kwotę 291,2 mln zł, w ramach przysługujących spółce praw poboru. Grupie Azoty przysługiwało 72,6 mln praw poboru, uprawniających do objęcia takiej samej liczby akcji nowej emisji. Swoje prawa Azoty zrealizowały wówczas w 40 proc. W poniedziałkowym komunikacie Zakłady Chemiczne Police nie podały, czy w zapisach dodatkowych Grupa Azoty złożyła zapis.

Wpływy Polic z emisji akcji wyniosą 501 mln zł, tymczasem spółka zakładała, że pozyska z niej do 1,1 mld zł. Środki mają być przeznaczone na sfinansowanie projektu Polimery Police.

Dodaj ofertę pracy