biester
Wiadomości
KGL  

KGL: finalizacja ważnego procesu

31 grudnia 2019 r. Korporacja KGL SA przejęła trzy spółki zależne.

1) Marcato Sp. z o.o. z siedzibą w Rzakcie,

2) C.E.P. Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Mościskach oraz

3) Moulds Sp. z o.o. z siedzibą w Niepruszewie

 

przestały istnieć jako odrębne byty prawne i stały się częścią KGL. We wszystkich spółkach przejmowanych KGL posiadała 100% w ich kapitale zakładowym.

 

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH połączenie spółek następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, tj. z dniem 31 grudnia 2019 r. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółek Przejmowanych. Stosownie do art. 494 KSH KGL jest następcą prawnym Spółek Przejmowanych tj. z dniem połączenia wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Połączenie ze spółkami zależnymi na pewno uprości zarządzanie oraz zmniejszy koszty funkcjonowania.

Od 31 grudnia 2019 r. Grupę Kapitałową KGL będzie tworzyła Korporacja KGL S.A. oraz jedna spółka zależna FFK Moulds Sp. z o.o. Sp. k.

 

Dodaj ofertę pracy