biester
Wiadomości
KGL  

KGL przejmuje Szymanowicza

KGL podpisała ze spółką "Szymanowicz i Spółka" Spółka Jawna Elżbieta Szymanowicz przedwstępną umowę sprzedaży, na mocy której jej strony zobowiązują się zawrzeć w terminie do dnia 31 października 2020 r. umowę sprzedaży określonych składników majątku stanowiących Zorganizowaną Część Przedsiębiorstwa (dalej "Zakład Produkcyjny") znajdującą się w miejscowości Czosnów.

W Zakładzie Produkcyjnym, będącym przedmiotem zakupu, prowadzona jest produkcja foli oraz opakowań z tworzyw sztucznych. W skład Zakładu Produkcyjnego wchodzi nieruchomość leżąca w miejscowości Czosnów (woj. Mazowieckie) i zlokalizowane na niej budynki tj.: (i) budynek administracyjno - biurowy, (ii) hala magazynowo - biurowa (iii) hala produkcyjna wraz z zainstalowanymi tam liniami do produkcji folii PET oraz opakowań dedykowanych segmentowi mięsnemu, mleczarskiemu i HORECA (takich jak: tacki MAP, butelki, nakrętki, kubki i wiaderka), a także silos na surowce oraz inne obiekty.

W Umowie Przedwstępnej ustalono, że cena zakupu Zakładu Produkcyjnego wyniesie 30.000.000 (trzydzieści milionów) zł. Źródłem finansowania transakcji zakupu będą środki własne oraz finansowanie bankowe.

Na podstawie Umowy Przedwstępnej KGL zapłaci na rzecz Sprzedającego kwotę 9.856.597,22 zł (dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze), w terminie do dnia 14 sierpnia 2020 roku, tytułem zaliczki na poczet ceny zakupu. Płatność ta zostanie dokonana ze środków własnych Emitenta. Pozostała część płatności za zakup zostanie zrealizowana po zawarciu Umowy Przyrzeczonej, a środki na ten cel pochodzić będą z kredytu bankowego.

Ponadto Strony ustaliły, że wraz ze sprzedażą Zakładu Produkcyjnego, Emitent wstąpi w prawa i obowiązki Sprzedającego wynikające z umów leasingu oraz umowy pożyczki na aktywa produkcyjne (linie do produkcji folii oraz opakowań z tworzyw sztucznych).

Zamiar zakupu opisanych aktywów wpisuje się w realizację strategii rozwoju KGL, realizowanej konsekwentnie od 2016 r., której jednym z podstawowych założeń jest zwiększanie pozycji konkurencyjnej w segmencie produkcji opakowań dla szerokorozumianego przemysłu spożywczego. W wyniku realizacji tej strategii od 2019 r. produkcja jest dominującym segmentem działalności Spółki. Przejęcie infrastruktury umocni zdolności produkcyjne KGL (w tym w segmencie mięsnym), a także (co istotniejsze) wzbogaci kompetencje w nowych obszarach rynku (opakowania dla segmentu mleczarskiego).

Zawarcie niniejszej Umowy przybliża Spółkę do rozpoczęcia aktywności biznesowej Spółki w zakresie produkcji opakowań dla segmentu mleczarskiego. Wraz z nabywanymi rzeczowymi aktywami trwałymi Emitent pozyska szeroki know-how, wiedzę fachową z zakresu produkcji opakowań dla przemysłu mleczarskiego, a także tajemnice przedsiębiorstwa, informacje i dane biznesowe oraz szerokie doświadczenia zatrudnionej tam kadry pracowniczej.

Dodaj ofertę pracy