biester
Wiadomości

Pandemia zwiększa koszty budowy Polic

Właśnie wyjaśniło się, iż głównym powodem zawarcia aneksu do umowy na budowę instalacji Polimerów Police, który podnosi koszt inwestycji o ponad 33 mln EUR i wydłuża proces o kwartał jest Covid-19. Tak przynajmniej wynika z odpowiedzi na pytania jednego z akcjonariuszy spółki.

Odpowiedzi na pytania akcjonariusza

 

 

  1. Dotychczasowy wpływ pandemii COVID-19 na pierwotny harmonogram realizacji tej inwestycji.

 

  1. Dotychczasowy wpływ pandemii COVID-19 na pierwotnie zakładane koszty realizacji inwestycji.

 

W dniu 9 października 2020 r. został zawarty Aneks nr 2 do umowy o kompleksową realizację Projektu Polimery Police („Projekt”), w którym m.in.: zwiększono wynagrodzenia wykonawcy o kwotę 33,2 mln EUR oraz wydłużono harmonogramu realizacji projektu „Polimery Police” o 3 miesiące. O powyższym fakcie Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 45/2020 z dnia 9.10.2020 r. Zgodnie z treścią Aneksu nr 2, zwiększone wynagrodzenie obejmuje również skutki pandemii COVID-19 oraz wprowadzonych restrykcji prawnych mogącymi mieć wpływ na generalnego wykonawcę lub realizację umowy EPC zaistniałymi do dnia 31 października 2020.

 

 

  1. Obecna sytuacja na placu budowy inwestycji Polimery Police (m.in. stopień zaangażowania osobowego w realizację inwestycji w stosunku do planu, sytuacji pandemicznej wśród zespołu realizującego prace budowlane, podjętych i planowanych działaniach mających na celu przeciwdziałanie rozwojowi pandemii wśród zespołu, przedstawienie możliwego wpływu pandemii COVID-19 na harmonogram realizacji inwestycji, podjętych i planowanych działaniach mających na celu realizację inwestycji

 

Polimery Police zgodnie z harmonogramem).

 

Projekt realizowany jest zgodnie z obowiązującym harmonogramem (zgodnie z Aneksem nr 2). Projekt realizowany jest przy zabezpieczeniu wymaganych zasobów ludzkich.

 

Głównym działaniem mającym na celu przeciwdziałanie dalszym skutkom pandemii COVID-19 na harmonogram Projektu jest zwiększenie zaangażowania lokalnych firm wykonawczych w proces budowy. Wykonawca zmienił również podejście do sposobu transportu materiałów na budowę uwzględniając transport łączony oraz częściowe dostawy.

 

W celu zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający realizuje zalecenia epidemiologiczne w zakresach takich jak między innymi:

 

obowiązkowe pomiary temperatury ciała,

 

zmniejszenie ilości pracowników w pomieszczeniach biurowych wraz z zachowaniem bezpiecznych odległości pomiędzy pracownikami i umożliwienie pracy zdalnej,

 

ograniczenie spotkań bezpośrednich stosując środki komunikacji na odległość, zapewnienie środków do dezynfekcji,

 

zapewnienie maseczek dla pracowników,

 

zastosowanie kwarantanny prewencyjnej dla pracowników przyjeżdżających z krajów takich jak Indie i Filipiny,

 

regularna dezynfekcja pomieszczeń, warsztatów i magazynów,

 

zarówno Wykonawca jak i Zamawiający jest wyposażony w szybkie testy PCL, a w trakcie uzgodnień jest umowa na testy PCR.

 

 

  1. Obecnie szacowanego wpływu pandemii COVID-19 na dodatkowe zwiększenie kosztów realizacji inwestycji w tym przedstawienie ryzyka zwiększenia tych kosztów po stronie

 

Grupy Azoty S.A.

 

Spółka Grupa Azoty Polyolefins S.A. (dalej „Spółka”) identyfikuje ryzyko związane z możliwością wystąpienia drugiej fali COVID-19 oraz ewentualnego wprowadzenia dalszych restrykcji prawnych mogących wywrzeć wpływ na realizację Projektu.

 

Spółka realizująca Projekt w porozumieniu z generalnym wykonawcą na bieżąco monitoruje stan zdrowia pracowników realizujących Projekt.

 

W ramach podpisanego Aneksu nr 2 do kontraktu EPC, uzgodniono, że generalny wykonawca Projektu zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających lub pozostających w związku z wybuchem epidemii Covid-

 

19 mogącymi mieć wpływ na generalnego wykonawcę lub realizację umowy EPC zaistniałymi do dnia

 

31 października 2020.

 

 

  1. Inne okoliczności dotyczące realizacji inwestycji Polimery Police, które w ocenie Zarządu Grupy Azoty S.A. należy uwzględniać jako ryzyko mające wpływ na realizację tej inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.

 

Na dziś nie zostały zidentyfikowane żadne inne okoliczności mające wpływ na realizację inwestycji zgodnie z przyjętymi założeniami.

Dodaj ofertę pracy