biester
Wiadomości
Lerg  

Elana PET sprzedana

Giełdowy Boryszew pozbył się udziałów w Elana PET Sp. z o.o.

W dniu 30 sierpnia 2021 roku Boryszew SA zawarła z LERG S.A. z siedzibą w Pustkowie - Osiedlu umowę sprzedaży 19.364 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy, stanowiących 100% kapitału zakładowego w Elana PET Spółka z o.o. z siedzibą w Toruniu, za cenę 30,8 mln zł. Przeniesienie własności udziałów oraz płatność ceny zostaną dokonane w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

Postanowienia umowy, odnoszące się do złożonych zapewnień, możliwości rozwiązania umowy, kar umownych lub odstąpienia od niej nie odbiegają od warunków stosowanych powszechnie w umowach tego typu.

Elana PET w 2020 roku miała 26,1 mln zł przychodów ze sprzedaży (w 2019: 38,8 mln zł), EBITDA w 2020 rok wyniosła 1,4 mln zł (w 2019: 1,5 mln zł). Boryszew wskazuje, iż na dzień 30 czerwca 2021 roku wartość udziałów Elana PET w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 4,7 mln zł.

Dodaj ofertę pracy