biester
Wiadomości
KGL  

KGL: duży wzrost wyników

Zarząd spółki KGL S.A. z siedzibą w Mościskach przedstawia szacunkowe wartości przychodów ze sprzedaży Spółki KGL narastająco za trzy kwartały 2021 r. w tys. zł.

KGL prowadzi działalność na rynku tworzyw sztucznych w obszarze (1) produkcji opakowań dla sektora spożywczego oraz (2) dystrybucji granulatów tworzyw sztucznych. Według szacunkowych ustaleń, narastająco za trzy kwartały 2021 r., spółka KGL

S.A. wypracowała łącznie 426,8 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej, i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, odnotowała wzrost o 52%. Przychody w stosunku do I-III Q 2020 r. wzrosły w obu prezentowanych segmentach, odpowiednio o 38% w segmencie produkcji oraz 71% w segmencie dystrybucji. Decydujący wpływ na wielkość sprzedaży w obydwu segmentach miały wysokie wzrosty cen bazowych surowców wykorzystywanych przy produkcji opakowań oraz będących przedmiotem dystrybucji.

Cechą charakterystyczną wzrostów cen jest fakt, iż objęły one wszystkie surowce bez wyjątku, różniąc się jedynie dynamiką w zależności od grupy/typu surowca. Jednocześnie, w prezentowanym okresie silnym wzrostom cen podlegały inne materiały wykorzystywane przede wszystkim w segmencie produkcyjnym takie jak: kartony, palety, folie, etykiety, farby, woreczki, taśmy, itp. W okresie trzech kwartałów 2021 r., KGL nie odnotował spadku popytu na surowce będące przedmiotem dystrybucji oraz produkowane opakowania i folie.

Segment działalności produkcyjnej

W segmencie produkcji, w pierwszych trzech kwartałach 2021 r., Spółka odnotowała przychody na poziomie 231 mln zł, co stanowiło 38 % wzrost w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie, narastająco w okresie trzech kwartałów b.r. segment ten utrzymał dominującą pozycję w strukturze łącznych przychodów KGL.

Wzrostowi działalności produkcyjnej spółki KGL sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań. W minionych kwartałach, Spółka nie odnotowała spadku popytu na opakowania przeznaczone dla rynku mięsnego oraz produkcji ciastek, w których KGL od lat posiada silną pozycję i duże udziały w rynku. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się produkty przeznaczone dla rynku mleczarskiego, opakowania i folie, których oferta wzrosła w efekcie dokonanego przez KGL w 2020 r. zakupu zakładu w Czosnowie wraz z powiększeniem mocy wytwórczych zwłaszcza w procesie ekstruzji (produkcji folii).

Nadmienić należy, że zdolności produkcyjne folii w zakładzie w Czosnowie ulegną dalszemu wzrostowi w efekcie dokonanego przez Emitenta zakupu kolejnego ekstrudera, o czym Spółka szczegółowo poinformowała w raporcie ESPI 9/2021 z dnia 7 maja 2021 r.

 

Rozwój segmentu produkcji – celem strategicznym Spółki

Zgodnie z realizowaną Strategią Rozwoju, Spółka od lat koncentruje swoje działania szczególnie na rozwoju segmentu produkcji opakowań. Według oceny Zarządu, segment produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla sektora spożywczego jest obszarem o dużym potencjale wzrostu i bardzo dobrych perspektywach.

W obszarze produkcji opakowań z tworzyw sztucznych, Spółka wypracowała znaczące kompetencje i przewagi technologiczne. W poprzednich latach Emitent intensywnie rozwijał infrastrukturę do produkcji folii i opakowań, a także mocno rozwinął know-how w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Celem Spółki było zarówno zwiększenie skali produkcji, jak i uzyskanie przewagi technologicznej nad konkurentami.

 

 

Spółka posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Ponadto, Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Emitent jest w pełni niezależny w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania, będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

 

 

Innowacje motorem wzrostu

W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, Spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Centrum zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla działalności KGL. Celem CBR jest wykreowanie nowych konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań). W efekcie uruchomienia CBR, znacząco wzrósł potencjał badawczy i kompetencje KGL w zakresie implementacji prowadzonych B+R.

Przewagi uzyskane dzięki CBR w zakresie know-how mają istotny wpływ na wzrost konkurencyjności Spółki, co z kolei przyczyni się do zwiększenia przychodów, możliwości zoptymalizowania struktury organizacyjnej oraz uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców technologii, jako wyniku komercjalizacji prac B+R.

 

W segmencie działalności dystrybucyjnej, narastająco za trzy pierwsze kwartały 2021 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 195,8 mln zł., co stanowi 71% wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Odnotowany wzrost były efektem przede wszystkim silnie rosnących cen surowców będących przedmiotem dystrybucji.

 

Spółka jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce (głównie granulatów różnych polimerów) dostarczając granulat do małych i średnich firm, które nie wpisują się w bezpośrednią sprzedaż przez producentów tworzyw sztucznych.

 

Zarząd przypomina, że wielkości przychodów Spółki z działalności dystrybucyjnej są silnie skorelowane z fluktuacjami cen w segmencie surowców ropopochodnych, a te w dalszym ciągu mają dużą dynamikę. Okres trzech pierwszych kwartałów 2021 r. charakteryzował się zwiększonym popytem na surowce ze strony większości klientów KGL, co świadczyć może o rosnącej aktywności produkcyjnej/biznesowej, co z kolei miało również wpływ na wzrosty cen surowców.

 

Należy odnotować, że od kilku okresów sprawozdawczych postępuje proces zmian struktury dystrybuowanych towarów. W wyniku przyjętej przez Spółkę odpowiedniej polityki sprzedaży towarów, następuje znaczący wzrost sprzedaży tworzyw technicznych (w tym specjalistycznych), które wymagają doradztwa technicznego i technologicznego. To, co wyróżnia tworzywa techniczne/inżynieryjne od granulatów z grupy commodity, to wyższa marża na sprzedaży. Szczegółowe dane na temat struktury dystrybuowanych towarów zostały przedstawione na łamach raportu za I HY 2021 r.

Wpływ COVID-19 na osiągane przychody przez KGL

 

Od momentu wybuchu pandemii w Polsce, Spółka na bieżąco monitorowała sytuację prawną oraz rozwiązania praktyczne stosowane   w   Polsce   i   na   świecie,   których    celem    jest    zapobieganie    rozprzestrzeniania    się    zakażenia COVID-19 w miejscach pracy i zakładach produkcyjnych. W Spółce powołany został Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz wdrożono szereg procedur i zarządzeń wewnętrznych, których celem jest zachowanie zdrowia pracowników i ciągłości produkcji.

W zakresie zarówno działalności dystrybucyjnej jak i produkcyjnej, na dzień publikacji niniejszego raportu, prace są prowadzone bez większych zakłóceń. Emitent nie odnotował znaczących perturbacji bieżącej działalności Spółki, chociaż zmaga się z potrzebami rozwiązywania problemów wynikających np. ze zwiększonej absencji pracowników. Zarząd Spółki podjął wszelkie możliwe wysiłki, aby działalność operacyjna Spółki była prowadzona z uwzględnieniem zaspokajania potrzeb klientów oraz zachowaniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, mających na celu ograniczenie ryzyka zachorowań.

Jednocześnie, Spółka nie dostrzega większego zagrożenia dla płynności dostaw niezbędnych surowców dla produkcji, których kanały pochodzenia zostały zdywersyfikowane, a zapasy magazynowe uzupełnione. Ryzyka, które zostały zidentyfikowane dotyczą jedynie globalnych i społecznych zmian, na które Spółka nie ma wpływu, w tym: ograniczenia dostępu do pracowników w związku z zamknięciem szkół i opieką sprawowaną nad dziećmi, przymusową lub wynikającą z wewnętrznych procedur kwarantanną pracownika czy też opóźnieniem dostaw wynikających z obostrzeń w ruchu granicznym.

Dodaj ofertę pracy