biester
Wiadomości

Grupa Azoty: wyniki za 2021

Grupa Azoty odnotowała w 2021 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 15,90 mld zł (zwiększenie o 5,38 mld zł r/r) oraz wynik EBITDA w wysokości 1,95 mld zł (o 624 mln zł więcej niż rok wcześniej), osiągając marżę EBITDA na poziomie 12,2% (niższą o 0,4 p.p. r/r). Zysk netto osiągnięty w 2021 roku w wysokości 634 mln zł był o 279 mln zł wyższy w porównaniu z rokiem ubiegłym. Największy wkład do skonsolidowanego wyniku EBITDA, wypracowanego w IV kwartale 2021 roku przez Grupę Azoty, wniósł Segment Chemia, który odnotował najlepsze wyniki w historii Grupy Kapitałowej.

Rok 2021 charakteryzował się rekordowym poziomem obrotów i porównywalnym z rokiem wcześniejszym poziomem marży EBITDA. Głównymi czynnikami kształtującymi wyniki Grupy Azoty w tym okresie były ceny produktów oraz wysokie koszty surowców do produkcji nawozów, głównie gazu ziemnego, a także surowców do produkcji tworzyw sztucznych i chemikaliów.

 

Segment Nawozy był odpowiedzialny za 55% łącznych przychodów i 40% wyniku EBITDA. Największą rentowność wypracował Segment Chemia, który na poziomie wyniku EBITDA niemal zrównał się z Segmentem Nawozy, w efekcie znakomitych wyników IV kwartału. Segment Tworzywa odnotował dodatnią, niemal 10% marżę EBITDA.

 

Pomimo obserwowanych zakłóceń w łańcuchu dostaw surowców i produktów, wyraźnie odczuwalne było ożywienie gospodarcze po pandemii COVID-19. W IV kwartale 2021 roku Grupa Azoty wypracowała, w porównaniu z analogicznym okresem roku wcześniejszego, wyższe przychody (o 2 749 mln zł, wzrost o 100,5%) oraz wynik EBITDA (o 561 mln zł, wzrost o 175,3%).

 

Negatywny wpływ na poziom skonsolidowanego zysku operacyjnego i zysku netto Grupy Azoty miało utworzenie odpisu aktualizującego wartość majątku trwałego w Segmencie Tworzywa (zdarzenie o charakterze niepieniężnym) przez spółkę zależną, Grupę Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. W wyniku odpisu, skonsolidowany zysk operacyjny Grupy Azoty uległ zmniejszeniu o kwotę 289 mln zł. Zgodnie Polityką Rachunkowości, dokonanie odpisu nie miało wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA.

 

Strategiczna dywersyfikacja biznesów Grupy Kapitałowej Grupa Azoty umożliwiła wypracowanie w 2021 roku bardzo dobrych wyników finansowych, co ważne w obliczu niesprzyjających, wymagających warunków rynkowych i makroekonomicznych. Rok 2021 to przede wszystkim okres nienotowanych wcześniej, rekordowych cen surowców i ich duża zmienność. To również gwałtowny wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2. IV kwartał 2021 to czas wzrostu cen większości produktów Grupy na rynkach europejskich i światowych, wywołany przez gwałtowne i bardzo dynamiczne podwyżki cen głównych surowców do produkcji - w tym gazu ziemnego, fosforytów, soli potasowej, benzenu, fenolu i propylenu. Wszystko to wykreowało niespotykany wcześniej, lawinowy wzrost kosztów produkcji oraz istotnie podniosło ryzyko prowadzenia działalności produkcyjnej i finansowej w europejskim sektorze chemicznym, co mogliśmy obserwować u pozostałych europejskich producentów. W obliczu dużych zmian makroekonomicznych i rynkowych, Grupa Azoty w 2021 roku ugruntowała swoją silną pozycję na krajowym rynku nawozowym, utrzymywała produkcję bez ograniczeń, a ceny nawozów oferowanych w Polsce należały do najniższych w całej Unii Europejskiej. Było to możliwie m.in. dzięki zabezpieczeniu części kosztów surowców poprzez realizacje transakcji zakupu po cenach ustalanych z wyprzedzeniem. Szczególnie cieszą osiągnięcia segmentów pozanawozowych – głównie Segmentu Chemia oraz Segmentu Tworzywa - które były źródłem już blisko 60% wartości EBITDA. W latach ubiegłych proporcja ta była odwrotna na rzecz Segmentu Nawozy. W otoczeniu makroekonomicznym obserwowaliśmy wyraźne oznaki ożywienia gospodarczego i wzrostu popytu, szczególnie w Segmencie Chemia. W październiku, po wielomiesięcznych pracach, Grupa Azoty przyjęła nową Strategię w horyzoncie do 2030 roku z kluczowym projektem „Zielone Azoty”. Dokument ten jest planem konkretnych działań w obszarze transformacji klimatyczno-energetycznej, a istotna część tych projektów jest już w fazie realizacji – mówi Tomasz Hinc, Prezes Zarządu Grupy Azoty S.A.

 

Nawozy

Segment Nawozy osiągnął w 2021 r. przychody w wysokości 8 767 mln zł w stosunku do 6 364 mln zł rok wcześniej. Pomimo istotnego wzrostu przychodów, odnotowano duży wzrost kosztów, co przełożyło się w konsekwencji na niższą marżę EBITDA w wysokości 8,8% (w 2020 roku wyniosła 12,9%). Segment znajdował się pod silną presją historycznie wysokich cen gazu, a czynnik ten determinował wysoką dynamikę wzrostu cen nawozów. Ten globalny trend był dodatkowo wzmocniony zachwianiem bilansu popytowo-podażowego w efekcie znaczących ograniczeń podaży na rynku Unii Europejskiej wynikających z czasowego wyłączania lub ograniczania produkcji przez producentów europejskich. Należy podkreślić, że Grupa Kapitałowa Grupa Azoty nie wstrzymywała ani nie ograniczała produkcji nawozów na swoich instalacjach w 2021 roku. W ujęciu ilościowym sprzedaż nawozów w 2021 roku była niższa o 4,7%, a spadek ten dotyczył głównie mocznika - z uwagi na wprowadzony od sierpnia zakaz stosowania na cele rolnicze mocznika bez inhibitora lub otoczek biodegradowalnych - oraz nawozów NPK. Przeciętny wzrost cen nawozów w 2021 roku w relacji do roku wcześniejszego, zgodnie z ogólnoświatowymi tendencjami na rynku, wyniósł 43,9% i wynikało to ze znaczącego wzrostu kosztów produkcji. Warte podkreślenia, że ceny gazu ziemnego w tym okresie wzrosły o 298,0% w ujęciu r/r. Wyniki IV kwartału 2021 roku były lepsze w porównaniu do IV kwartału 2020 roku, zarówno na poziomie przychodów (wzrost o 1 403 mln zł), jak i EBITDA (wzrost o 186 mln zł), przy nieznacznym wzroście marży EBITDA (o 1,2 p.p. r/r).

                                                                                                                                 

Tworzywa

Łączne przychody segmentu w 2021 roku wyniosły 1 829 mln zł i były o 61,1% wyższe w porównaniu z rokiem 2020 (1 135 mln zł). Wskutek przeprowadzonej optymalizacji kosztowo-cenowej, w ślad za wyższymi obrotami wyniki segmentu zostały istotnie poprawione – marża EBITDA wzrosła z minus 2,8% (w roku 2020) do plus 9,7% (w roku 2021). W 2021 roku rynek tworzyw pozostawał w trendzie zwyżkowym, pod wpływem znaczącego wzrostu popytu, głównie w sektorze motoryzacyjnym (utrzymujące się problemy z dostępnością półprzewodników znacząco osłabiły popyt w IV kwartale) oraz włókien dywanowych BCF i folii. Dzięki dobrej koniunkturze zrealizowano wyższe ceny transakcyjne i marże. Ceny kluczowych surowców produkcyjnych (benzen, fenol) istotnie wzrosły r/r, odpowiednio o 94,6% i 63,1%, i wraz ze wzrostem cen gazu i energii stanowiły istotny czynnik presji na wzrost cen produktów. Porównując wyniki segmentu w IV kwartale roku 2021 do roku poprzedniego Spółka odnotowała wyższe przychody (o 177 mln zł) i wyższe wyniki EBITDA (o 65 mln zł), pomimo niższego wolumenu sprzedaży, a także wzrost marży EBITDA o 13,2 p.p.

 

Chemia

W 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku wcześniejszego, Segment Chemia odnotował rekordowy wzrost przychodów o 83,6%, do poziomu 4 630 mln zł, przy jednoczesnym wyraźnym wzroście marży EBITDA o 4,5 p.p. do poziomu 15,0%. Dla wszystkich produktów segmentu odnotowano wzrost wartości sprzedaży. Najwyższy wzrost przychodów odnotowano w melaminie (o 138,3% r/r) i moczniku technicznym (o 101,6%). Głównym powodem obserwowanych rosnących cen w Segmencie Chemia był silny popyt przy zakłóceniach podażowych obserwowanych u innych producentów. Segment zrealizował również wyższe wolumeny sprzedaży produktów. Podobnie jak w pozostałych segmentach istotnie wzrosły ceny surowców, jednak nie spowodowały one obniżenia marży w segmencie. IV kwartał 2021 roku to okres wysokiej dynamiki wzrostu wyników segmentu. Przychody osiągnęły wartość 1 817 mln zł (plus 161,8% r/r). Zysk EBITDA osiągnął wartość 378 mln zł (plus 500,0% r/r), przy marży EBITDA 20,8% (plus 11,7 p.p.), co oznacza, że aż 54,5% wyniku EBITDA segmentu za cały 2021 rok zostało wygenerowanych w IV kwartale.

Dodaj ofertę pracy