biester
Wiadomości
KGL  

Wyniki KGL SA za 3Q22

Za pierwsze trzy kwartały br KGL S.A. wypracowała łącznie ponad 512 mln zł przychodów ze sprzedaży z działalności operacyjnej i w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym odnotowała wzrost o 20 %.

W porównaniu do pierwszych trzech kwartałów 2021 r., w segmencie produkcji odnotowano wzrost przychodów na poziomie 43%, natomiast w segmencie dystrybucji 7% spadek. Zgodnie z informacjami publikowanymi we wcześniejszych raportach, wysoka dynamika przychodów jest spowodowana głównie wzrostem cen materiałów produkcyjnych i towarów dystrybucyjnych. Jednocześnie należy podkreślić, iż w okresie I – III Q 2022 r. kontynuowane były wzrosty pozostałych kosztów działalności produkcyjnej, jak energii elektrycznej czy kosztów pracowniczych.

 

W ujęciu ilościowym, pierwsze trzy kwartały 2022r. były okresem silnych spadków sprzedaży surowców będących przedmiotem dystrybucji. Spadki odnotowano w większości branż na rzecz których KGL sprzedaje granulaty tworzyw sztucznych, tj. AGD, automotive, budowlana, wyposażenia wnętrz i inne. W segmencie produkcyjnym, folii i opakowań dla rynku spożywczego, Spółka osiągnęła wzrosty sprzedaży na większości pozycji asortymentowych i uplasowała na rynku większe wolumeny w porównaniu do roku poprzedniego. Emitent skutecznie zaczął wprowadzać na rynek nowe produkty, które wypracowane zostały w ramach posiadanego Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).

Segment działalności produkcyjnej

W segmencie produkcji, w okresie trzech kwartałów 2022 r., Spółka odnotowała przychody na poziomie nieco ponad 330 mln zł, co stanowiło wzrost o 43% w stosunku do analogicznego okresu w roku ubiegłym. Jednocześnie, na przestrzeni ostatnich trzech kwartałów tego roku, segment ten utrzymał dominującą pozycję w strukturze łącznych przychodów KGL.

W omawianym okresie kontynuowane były trendy, które zarysowały się w pierwszym półroczu 2022 r. a związane z utrzymującym się zapotrzebowaniem ilościowym na folie i opakowania. Jednocześnie zaobserwowano, iż klienci, w wyniku dużej presji kosztowej ze strony sieci handlowych, często są zmuszani do stosowania najtańszej formy pakowania swoich produktów tj. pakowania próżniowego i/lub zwiększania gramatury porcji, co w bezpośredni sposób ogranicza rozwój sprzedaży tacek produkowanych przez KGL.

Rozwój segmentu produkcji – celem strategicznym Spółki

Spółka posiada rozwiniętą infrastrukturę techniczną, w skład której wchodzą przede wszystkim nowoczesne linie produkcyjne (linie do termoformowania i ekstruzji folii) oraz różnego rodzaju urządzenia i systemy wspomagające produkcję.

Ponadto, Spółka posiada kompetencje i zdolności wytwórcze w zakresie projektowania i budowy form dla maszyn termoformujących oraz wtryskarek. Dzięki temu, Emitent jest w pełni niezależny w zakresie wytwarzania większości niezbędnych form do termoformowania, będących narzędziem w procesie produkcji opakowań.

 

Kluczowym czynnikiem przewagi technologicznej spółki KGL jest posiadany przez nią know-how w zakresie wykorzystywania nowoczesnych technologii i innowacji w produkcji opakowań.

Innowacje motorem wzrostu

W celu zwiększenia zdolności KGL do wdrażania innowacyjnych produktów, a także stworzenia nowoczesnych warunków do prowadzenia badań nad rozwiązaniami, które umożliwią uzyskanie przewagi względem konkurencji, Spółka utworzyła Centrum Badawczo – Rozwojowe (tj. CBR). Centrum zajmuje się opracowywaniem nowych produktów, usług i technologii przeznaczonych dla spółki KGL. Celem działania CBR jest wykreowanie nowych, konkurencyjnych cenowo i jakościowo technologii produkcji (tj. głównie form, narzędzi produkcji, nowych struktur materiałowych i nowych projektów opakowań).

 

Spółka buduje swoje przewagi technologiczne poprzez efektywne wykorzystanie nakładów ponoszonych na działalność B+R. Mając na celu dołączenie do liderów komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań, spółka KGL dokonuje transformacji swojego modelu z profilu dystrybucyjno-produkcyjnego na technologiczny. Efektem tej zmiany jest uzyskanie znacznych przewag konkurencyjnych i osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku producentów folii i opakowań z tworzyw sztucznych. Obecnie, efektem przeprowadzonych prac B+R w ramach posiadanego własnego Centrum Badawczo Rozwojowego (CBR), wdrożone zostały produkcyjnie nowe rodzaje opakowań, innowacyjne ze względu na swoją charakterystykę i, co równie ważne, wpisujące się w wymogi Gospodarki Obiegu Zamkniętego (GOZ). Spółka opiera swoją strategię rozwoju biznesu opakowaniowego o założenia GOZ, a w szczególności maksymalizację użycia surowców pochodzących z recyklingu w procesach produkcji folii i opakowań oraz ich zdolności do pełnego recyklingu.

Segment działalności dystrybucyjnej

W segmencie działalności dystrybucyjnej w okresie I – III Q 2022 r. Emitent osiągnął przychody ze sprzedaży w wysokości 181,6 mln zł, co stanowi 7% spadek w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r.

 

Spółka jest jednym z wiodących dystrybutorów tworzyw sztucznych w Polsce (głównie granulatów różnych polimerów), dostarczając granulat do małych i średnich firm, które nie wpisują się w bezpośrednią sprzedaż przez producentów tworzyw sztucznych.

 

Zarząd podkreśla, że wielkości przychodów Emitenta z działalności dystrybucyjnej są silnie skorelowane z fluktuacjami cen w segmencie surowców ropopochodnych, a także z aktualną sytuacją w sektorach, w których działalności prowadzą odbiorcy Emitenta. Pierwsze półrocze 2022 r., a w szczególności Q1, charakteryzowało się dosyć dużym popytem na oferowane przez KGL surowce ze strony większości klientów KGL. Od początku Q2 2022 r. odnotowane zostały spadki ilości zamówień ze strony wszystkich segmentów rynku, które swoją kontynuację - ale w wyższej dynamice - miały również w Q3 tego roku.

 

Spadające zapotrzebowanie na granulaty tworzyw sztucznych, jakie odnotowane zostały w Q3 2022 r. oraz informacje pozyskiwane od klientów dotyczące planowanych zakupów w najbliższych miesiącach, wskazują że rewizji należy poddać niektóre z przyjętych planów sprzedażowych w segmencie dystrybucji. Zdaniem Zarządu, trudno obecnie doszukiwać się pozytywów, które mogłyby odwrócić niekorzystny trend ograniczania zakupów surowców dystrybuowanych przez KGL. W obszarze folii i tacek nie odnotowane zostały spadki wolumenów, ale ta część biznesu charakteryzuje się obecnie niską marżowością (vs. historyczna) z uwagi na bardzo wysokie ceny energii i surowców bazowych oraz duży opór do akceptacji dalszych wzrostów cen ze strony sieci handlowych.

 

W opinii Zarządu wydaje się, że rynek może w dalszym ciągu być rosnący i perspektywiczny w horyzoncie najbliższych lat, jednakże pod warunkiem ustąpienia kilku czynników determinujących obecne zachowania konsumentów. Aspekty środowiskowe, które stanowią pewien rodzaj ryzyka i wyzwań, zwłaszcza w niektórych obszarach branży spożywczej (zawartych zwłaszcza w dyrektywie SUP), wydają się być w obecnej sytuacji na rynku mniej istotne. Generalnie, Zarząd Emitenta ryzyko to traktuje jako niewielkie z uwagi na zdecydowanie przemysłowy charakter produktów oferowanych przez Spółkę, wśród których trudno będzie znaleźć alternatywy dla obecnie stosowanych.

 

Spółka, w ramach prowadzonych działań R&D, dokłada wszelkich starań aby sprostać większości oczekiwań klientów (oraz regulatorów rynku) w zakresie zdolności produktów do pełnego recyklingu, maksymalizacji użycia recyklatów czy, też tam gdzie to możliwe, redukcji ich wagi (ograniczenia plastiku).

 

Zarząd animuje szereg działań optymalizacyjnych w Spółce, zwłaszcza w obszarze procesów produkcyjnych. W minionym roku wdrożone zostały elementy systemu zarządzania LEAN MANAGEMENT, co z równolegle prowadzonymi szkoleniami wśród załogi w zakresie pogłębiania i lepszego wykorzystywania wiedzy z filozofii LEAN, pozwoli Spółce uzyskiwać wymierne korzyści. W ramach realizacji założeń przyjętej Strategii Rozwoju na lata 2021-2025, Zarząd Emitenta dokonał wyboru dostawcy linii do regranulacji (firma NGR Austria), której uruchomienie miało miejsce w sierpniu 2022 r. Linia ta stanowi nowy element biznesu KGL – produkcja i sprzedaż na rynek regranulatów tworzyw sztucznych.

 

Dodaj ofertę pracy