biester
Wiadomości

Polimery Police: finansowanie na miesiąc

Grupa Azoty Polyolefins podpisała z 15 instytucjami finansowymi umowę zmieniającą do umowy stabilizacyjnej z 15 grudnia 2023 roku, dotyczącej finansowania projektu Polimery Police.

Jak podano strony uzgodniły też warunki, na jakich instytucje finansowe będą udzielały finansowania projektu w kolejnym okresie obowiązywania Umowy Stabilizacyjnej, tj. do 27 marca br. Uzgodniono również, że wniesienie przez Grupę Azoty oraz spółkę Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police pozostałej kwoty pożyczki do wartości 105 mln EUR nastąpi nie później niż do 27 marca 2024 roku.

Umowa została podpisana przez Grupę Azoty Polyolefins, spółkę celową realizującą inwestycję Polimery Police, z instytucjami finansowymi: Alior Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Ochrony Środowiska, Bankiem Polska Kasa Opieki, BNP Paribas Bank Polska, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Haitong Bank Polska, ICBC Standard Bank PLC, Industrial and Commercial Bank of China (Europe) oddział w Polsce, mBankiem, PKO BP, PZU, PZU na Życie, PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 oraz Santander Bank Polska.

"Podpisane porozumienie to istotny krok na drodze do rozpoczęcia komercyjnej eksploatacji naszej fabryki. W tym półroczu planowane jest przeprowadzenie Testu Integralności Instalacji przez Generalnego Wykonawcę oraz rozpoczęcie fazy operacyjnej przez Grupę Azoty Polyolefins. Co istotne, wszystkie prace rozruchowe w ramach inwestycji prowadzone są zgodnie ze zaktualizowanym harmonogramem, a moce produkcyjne polipropylenu osiągnęły wartość nominalną założoną w projekcie" - powiedział p.o. prezesa zarządu Grupy Azoty Polyolefins Wojciech Blew.

Jak podano, generalny wykonawca w ramach umowy EPC w sposób kompleksowy odpowiada za realizację projektu Polimery Police. Zakończenie realizacji projektu wiąże się z osiągnięciem i utrzymaniem przez generalnego wykonawcę parametrów gwarantowanych określonych m.in. w umowach licencyjnych dla instalacji do produkcji propylenu PDH oraz instalacji do produkcji polipropylenu PP.

"Po pozytywnym przeprowadzeniu Testu integralności i osiągnięciu wszystkich paramentów gwarantowanych, generalny wykonawca przystąpi do całościowego przekazania instalacji Grupie Azoty Polyolefins – zakończenia projektu Polimery Police. Do tego czasu za realizację projektu wraz z całą istniejącą infrastrukturą odpowiada Hyundai Engineering" - napisano w komunikacie.

Dodano, że wydłużenie projektu Polimery Police w następstwie opóźnienia robót przez Hyundai Engineering Co., Ltd. jest obecnie poddawane przez Grupę Azoty Polyolefins gruntownej analizie i weryfikacji ich zasadności, w świetle postanowień umowy o kompleksową realizację projektu. Grupa Azoty Polyolefins wstępnie sceptycznie ocenia zgłoszone propozycje.

Dodaj ofertę pracy