Regulamin uczestnictwa w
Konferencjach
Wydawnictwa BUSINESS IMAGE

§1. Zasady Ogólne

1. Definicje.
a)Konferencja – spotkanie branżowe w wyznaczonym przez Organizatora miejscu i czasie
b)Organizator i Sprzedawca – Business Image Waldemar Sobański, ul. Włodarzewska 43E/39, 02-
384 Warszawa
c) Rejestracja – zgłoszenie i wpisanie na listę uczestników Konferencji osoby, dalej zwanej
Uczestnikiem,
wrazzpotwierdzeniemdokonaniatakiegowpisuprzezOrganizatorawysłanymwiadomościąe-mail
d) Uczestnik płatny - osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności
prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale
mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, które prawidłowo
zarejestrowały się na Konferencję oraz opłaciły uczestnictwo.
e) Zawarcie umowy - chwila, w której Organizator dostarczył Uczestnikowi na wskazany adres e-mail
potwierdzenie, żezgłoszenie zostałoprzyjęte i obecność naKonferencji została zaakceptowana.
f) Konto bankowe - konto bankowe Sprzedawcy, na które wpływać będą opłaty za udział w
Konferencji, każdorazowo podane na zamówieniu, fakturze pro forma lub fakturze.
g) Zawarcie umowy - jest to moment, w którym na koncie bankowym Sprzedawcy zaksięgowana
zostanie wpłata za udział w Konferencji. Od tego momentu przyjmuje się, iż użytkownik zawarł ze
sprzedawcą umowę kupna-sprzedaży prawa do uczestniczenia w Konferencji, które to zostanie
potwierdzone wiadomością e-mail, wraz z załączoną do niej fakturą VAT.

h) Opłata uczestnictwa - kwota określona przez Organizatora jaką wybrane grupy Uczestników są
zobligowane uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
i) Płatnik - Uczestnik, który uiszcza Opłatę uczestnictwa.
2. Informacje dodatkowe.
a)Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.eplastics.pl
b) Zakres działania Organizatora obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych
rejestracji Uczestnika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora/Sprzedawcę.
c) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w
Konferencji i
obowiązują wszystkich Uczestników.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
a) Zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji jest możliwe za pośrednictwem formularza

zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji lub przez wysłanie wiadomości e-
mail do Organizatora zawierającej wszystkie niezbędne dane: nazwa firmy, adres firmy, NIP, imię i

nazwisko, stanowisko, adres e- mail, nr tel. komórkowego.
b)Uiszczenie opłaty w wysokości podanej przez Organizatora.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu, z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego
niezależnych. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do odszkodowania ze strony
Organizatora. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez
Uczestnika w związku z Konferencją.
4. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność
zgłoszeń oraz data wpływu opłaty konferencyjnej na rachunek bankowy Sprzedawcy.

§3. Sprzedaż uczestnictwa w
Konferencji

1. Wysokość opłaty konferencyjnej jest zależna od usług jakie wybrał Uczestnik. Aktualny cennik usług i
opłat konferencyjnych jest dostępny u Organizatora.

2. Sprzedaż uczestnictwa trwa do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do dnia poprzedzającego
konferencję.
3. Uczestnik gwarantuje, że wszystkie dane przekazane do rejestracji są prawidłowe.
4. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym lub wiadomości
email na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem
rejestracji.

§4. Rozliczenia
1. Sprzedawca przewiduje następujące formyrozliczeń:
a) Wpłatę naKonto bankoweSprzedawcy na podstawie zamówienia lub faktury pro forma przesłanej
drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Uczestnika;
2. Faktura VAT zostanie wysłana do Płatnika wyłącznie drogą elektroniczną na wskazany podczas
rejestracji adres e-mail.
3. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji zamówień i
faktur pro forma jest każdorazowo podany na dokumencie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do żądania przesłania przez uczestnika drogą elektroniczną
potwierdzenia przelewu, pod rygorem uprawnienia do odmowy udziału w Konferencji.
5. Korekt faktur VATmożna dokonać w terminie nie późniejszym niż 14 dni po jej wystawieniu. Prośbę o
korektę należy wysłać na adres e-mail Sprzedawcy.
6. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz osoby trzeciej, Płatnik potwierdza, że posiada
upoważnienie tej osoby do złożenia wszystkich niezębnych oświadczeń do spełnienia wymagań
niniejszego Regulaminu. Osoba dokonująca zgłoszenia i akceptująca warunki uczestnictwa,
niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec
Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora
odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie
posiadanie.
7. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wniesionych
opłat.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku i danych osobowych

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować
przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet,
prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych
przez Organizatora. Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z wyrażeniem przez
Uczestnika zgody na utrwalanie, wykorzystanie i/lub rozpowszechnianie przez Organizatora i
podmioty z nim powiązane
wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i
marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
2. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas
Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej przez niego
zarządzanej oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu
za pomocą wizji bądź fonii. Uczestnik zrzeka się niniejszym wszelkich roszczeń (istniejących i
przyszłych), w tym również o wynagrodzenie względem Organizatora, z tytułu wykorzystywania ich
wizerunku/głosu/wypowiedzi na potrzeby określone w niniejszymRegulaminie.
3. Uczestnikkonferencjiwyrażazgodęnawykorzystywaniedanychosobowychprzekazanychpodczas
zgłoszenia uczestnictwa, w tym do celów marketingowych. Administratorem danych osobowych
przetwarzanychwzwiązkuzorganizacjąKonferencji,wrozumieniuustawyzdnia29sierpnia1997r.o
ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922 j.t. ze zm.), jest Organizator.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Konferencji
zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe,
przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich
przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z
organizacją Konferencji także we współpracy z innymi podmiotami.

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Administratorem danych osobowych Uczestników i Płatników jest Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania adresu e-mail podanego podczas
rejestracji na Konferencję celem powiadamiania uczestników Konferencji m.in. o zmianach
programu Konferencji, Regulaminu lub kolejnychKonferencji.
3. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie
obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa,
przepisów BHPi przeciwpożarowych.
4. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń
porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub
foto) wystąpienia speakera.
5. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik
narusza zapisy Regulaminu Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi
prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub
terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.
6. Liczba miejsc na Konferencji jest ograniczona. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia
zgłoszenia
z powodu braku miejsc.
7. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. Po ogłoszeniu przez
Organizatora zmian w Regulaminie, każdy Uczestnik, który zarejestrował się na Konferencję,
powinien niezwłocznie zapoznać sięzezmianami.Wprzypadkubrakuakceptacji zmian Regulaminu,
Uczestnik powinien pisemnie powiadomić Organizatora o takiej decyzji środkami komunikacji
elektronicznej na adres redakcja@eplastics.pl. Oświadczenie to powinno dotrzeć do Organizatora
najpóźniej w terminie 14 dni od wejścia w życie zmienionego
8. Regulaminu. JeżeliOrganizatornie otrzyma oświadczenia Uczestnikao braku
akceptacji zmian Regulaminu w podanym wyżej terminie, przyjmuje się, ze
zmieniony Regulamin.
Uczestnik zaakceptował
9. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane
przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
10. Organizatorzynieponosząodpowiedzialności zarzeczyUczestników,któremogązostać zgubione,
zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

11. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia
zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z
Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.
12. ZarejestrowaniesięwcharakterzeUczestnikaKonferencji jestrównoznaczne z zaakceptowaniem
niniejszego Regulaminu.