Regulamin Newslettera

 1. Postanowienia wstępne

  1. Usługa newslettera polega na dostarczaniu zapisanym użytkownikom (dalej jako: „​Użytkownicy​”), za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres Użytkownika podany w ramach procedury rejestracji, bieżących informacji z portalu Plastics Online (dalej jako: „​Newsletter​”).
  2. Usługa świadczona jest:
   1. przy wykorzystaniu strony internetowej https://eplastics.pl (dalej jako: „​Strona Internetowa​”);
   2. nieodpłatnie;
   3. przez czas nieoznaczony.
  3. Usługa Newslettera świadczona jest przez BUSINESS IMAGE Waldemar Sobański z siedzibą w Warszawie przy ul. Włodarzewskiej 43E/39, 02-384 Warszawa, kontaktowy adres e-mail: redakcja@eplastics.pl, telefon kontaktowy: +48 501 131 404 (dalej jako: „​Administrator​”).
 2. Rejestracja

  1. Rejestracja do usługi jest równoznaczna z akceptacją przez Użytkownika niniejszego regulaminu.
  2. Aby dokonać rejestracji do usługi Newslettera należy:
   1. wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na Stronie Internetowej poprzez podanie adresu e-mail Użytkownika;
   2. zaakceptować niniejszy Regulamin;
   3. wyrazić zgodę na otrzymywanie na podany adres e-mail Użytkownika Newslettera jako informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity);
   4. potwierdzić wolę zapisania się na Newsletter poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
  3. Wyrażenie zgód dotyczących otrzymywania Newslettera jest całkowicie dobrowolne – niemniej jednak jest również konieczne do korzystania z usługi Newslettera. Niewyrażenie zgody spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
  4. Dokonanie rejestracji do usługi Newslettera zgodnie z procedurą wskazaną w punkcie 2.3 powyżej powoduje dodanie adresu e-mail Użytkownika do listy e-mailingowej. Adres poczty elektronicznej Użytkownika będzie wykorzystywany w celu wysyłania Użytkownikowi Newsletterów.
  5. Do korzystania z usługi Newslettera konieczne są:
   1. posiadanie odpowiednich urządzeń: komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne wraz z dostępem do internetu;
   2. dostęp do poczty elektronicznej.
  6. Administrator nie zapewnia urządzeń, o których mowa w punkcie 2.5.1 powyżej, przeglądarek ani dostępu do internetu.
 3. Korzystanie z usługi Newslettera

  1. Użytkownik zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych podczas rejestracji do usługi Newslettera oraz podczas korzystania z niej. Użytkownik zobowiązany jest do aktualizowania danych w przypadku, gdy ulegną one zmianie.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z usługi Newslettera zgodnie z prawem oraz zasadami określonymi w niniejszym regulaminie. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści bezprawnych, naruszających prawo lub dobre obyczaje.
  3. Użytkownik zobowiązuje się nie podejmować żadnych czynności, które w jakikolwiek sposób zakłócałyby funkcjonowanie usługi Newslettera, Strony Internetowej lub jej elementów, w tym w szczególności zobowiązuje się powstrzymać od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Strony Internetowej lub jej elementów technicznych.
  4. Administrator jest upoważniony do wprowadzania dowolnych zmian w usłudze Newslettera, jak również do zaprzestania, trwale lub okresowo, świadczenia usługi bez podania przyczyny.
  5. Newsletter jest objęty prawami autorskimi lub innymi prawami przysługującymi Administratorowi lub innym osobom.
 4. Dane osobowe

  1. Dane osobowe podawane przez Użytkowników w ramach zapisywania się i korzystania z usługi Newslettera przetwarzane są przez Administratora.
  2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do świadczenia przez Administratora usługi Newslettera. Niepodanie danych spowoduje, że usługa Newslettera nie będzie mogła być świadczona.
  3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotowi, z którego usług Administrator korzysta przy wysyłce Newslettera.
 5. Rezygnacja z Newslettera

  1. Użytkownik może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z usługi Newslettera. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Administratorowi np. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@eplastics.pl
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie. O zaprzestaniu świadczenia usługi Newslettera Administrator poinformuje Użytkownika na adres poczty elektronicznej podany w ramach procedury zapisywanie się na Newsletter.
 6. Zmiany niniejszego regulaminu

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z ważnej przyczyny, w szczególności w przypadku:
   1. konieczności dostosowania regulaminu do przepisów prawa lub decyzji i orzeczeń sądów lub organów władzy publicznej;
   2. zmiany funkcjonalności usługi Newslettera lub Strony Internetowej;
   3. zmiany danych, w tym nazw, adresów, numerów identyfikacyjnych, zamieszczonych w regulaminie;
   4. poprawy obsługi Użytkowników.
  2. O zmianie regulaminu Użytkownik zostanie poinformowany poprzez przesłanie na adres e-mail Użytkownika powiadomienia o zmianie regulaminu wraz z linkiem do zmienionego regulaminu).
  3. Przed datą wejścia w życie zmienionego regulaminu Użytkownik może oświadczyć Administratorowi, że nie akceptuje zmienionego regulaminu. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu jest równoznaczny z rezygnacją przez Użytkownika z usługi Newslettera.
  4. W przypadku, gdy Użytkownik nie złoży oświadczenia, o którym mowa w punkcie 6.3 powyżej ani nie zrezygnuje z usługi Newslettera przed wejściem w życie zmienionego regulaminu, zmieniony regulamin jest dla niego wiążący.
 7. Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

  1. Prawem właściwym dla zawieranej pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem na warunkach określonych w niniejszym regulaminie umowy o świadczenie usługi Newslettera jest prawo polskie.
  2. Wszelkie spory związane z zawarciem lub wykonaniem umowy na świadczenie usługi Newslettera będą rozstrzygane przez właściwe sądy powszechne w Polsce.
 8. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2017 roku, poz. 459, tekst jednolity), ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 roku, poz. 683, tekst jednolity) i ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1219, tekst jednolity).
Dodaj ofertę pracy