biester
Wiadomości

Biznes polimerowy w Ministerstwie Finansów

Dialog podatkowy biznesu polimerowego z Ministerstwem Finansów w sprawie wyłudzeń VAT

15 września 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Finansów odbyły się konsultacje branży polimerowej z Ministerstwem Finansów. Ze strony Ministerstwa Finansów w spotkaniu wziął udział Pan Paweł Gruza pełniący funkcję Podsekretarza Stanu, Pan Wojciech Śliż pełniący funkcję Dyrektora Departamentu VAT, Pan Przemysław Krawczyk pełniący funkcję Dyrektora Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych oraz inni pracownicy wskazanych Departamentów.

Tomasz KOSIERADZKI

Tematem rozmów była kwestia stworzenia ram dla utworzenia forum dialogu pomiędzy administracją skarbową a branżą polimerową. Spotkanie rozpoczął Pan Waldemar Sobański reprezentujący Koalicję na rzecz eliminacji wyłudzeń VAT w dystrybucji i handlu polimerami, która powstała z inicjatywy Klubu Dystrybutora Polimerów. Koalicja przedstawiła charakterystykę działania branży oraz główne problemy związane z wyłudzeniami VAT w dystrybucji i handlu polimerami.

Po wystąpieniu Pana Waldemara Sobańskiego stanowisko w sprawie zabrał Pan Minister Paweł Gruza. Podkreślił, że niezmiernie cenna jest współpraca w zakresie eliminacji wyłudzeń VAT poszczególnych branż z administracją skarbową. Wskazał, ze Ministerstwo Finansów z sukcesami prowadzi rozmowy i zacieśnia współpracę z biznesem. Współpraca przebiega tak na linii opracowywania tzw. kodeksu dobrych praktyk, jak i stałej wymiany informacji w zakresie obserwowanych na rynku patologii oraz identyfikowaniu zagrożeń dla funkcjonowania rynku. Pan Minister wskazał, że bardzo istotne jest aby branża polimerowa zjednoczyła się poprzez silniejszą współpracę poszczególnych firm i podjęła aktywne działania mające na celu jej samooczyszczenie poprzez niepodejmowanie współpracy z podmiotami, w stosunku do których istnieje podejrzenie co do działania mającego na celu uszczuplenie wpływów w VAT. Ze zrozumieniem odniósł się on do mechanizmów działania rynku wskazując jednocześnie, że kierowanie się tylko i wyłącznie motywami ekonomicznymi w związku z realizacją transakcji gospodarczych może w prosty sposób prowadzić do narażenia się na nieświadomy udział w procederze wyłudzeń VAT. Pan Minister zapewnił, iż podejmowane są działania mające na celu ograniczenie możliwości wyłudzeń. Jako przykład wskazał zaawansowane prace związane z wprowadzeniem podzielonej płatności w VAT (tzw. split paymet) oraz zmiany w zakresie wykazu nierzetelnych podatników. Wykaz będzie zawierał bardzo szczegółowe informacje pozwalające na lepszą ocenę rzetelności kontrahenta. Ministerstwo zadeklarowało, iż w ramach wykazu nierzetelnych podatników możliwe będzie sprawdzenie czy dana osoba reprezentująca kontrahenta była w przeszłości zaangażowana w działalność podatników wykreślonych z rejestru VAT.

W trakcie spotkania głos zabierali również przedstawiciele branży przedstawiając swoje doświadczenia związane z działaniem na rynku handlu i dystrybucji polimerów. Wypowiedzi dotyczyły tak obserwowanych na rynku patologii, jak i uwag co do dotychczasowego przebiegu współpracy z organami. Podkreślono, że branża od 2015 roku obserwuje zainteresowanie organów skarbowych jej działalnością. Wskazywano na oczywiste trudności związane z identyfikacją nadużyć, które wynikają z tajemnicy handlowej. Przedstawiciele branży podnosili, że nie jest problemem weryfikacja swojego dostawcy oraz klienta. Nie ma natomiast praktycznie żadnej możliwości związanej ze sprawdzeniem rzetelności innych uczestników łańcucha dostaw. Nawet stosowanie rozbudowanych procedur i gromadzenie dokumentacji nie jest w stanie wyeliminować ryzyka, że na wcześniejszym lub późniejszym etapie obrotu doszło do nadużyć.

Bardzo pożyteczna inicjatywa Pana Prezesa Waldemara Sobańskiego – podsumował spotkanie Pan Andrzej Zdebski, Prezes Zarządu Krakchemia SA. – Podatek VAT dla większości firm z branży do końca 2015 roku był podatkiem” neutralnym”. Obecnie stał się podatkiem „ wysokiego ryzyka” w związku z kłopotami z jednoznaczną interpretacją przepisów prawa jego dotyczących. Cennym jest  ze strony MF przesłanie o możliwości współpracy, tak aby  z jednej strony uszczelnić rynek obrotu polimerami, a z drugiej dać uczciwym podatnikom poczucie bezpieczeństwa w zakresie rozliczania podatku VAT. Obecne działania MF można traktować, jak przypuszczam, jako działania o charakterze nadzwyczajnym ( ze względu na lukę podatkową ) i zmierzające w jak najkrótszym możliwym czasie do ustanowienia przepisów i praktyki postępowania, tak  aby nasza branża mogła się rozwijać w warunkach uczciwej konkurencji bez wpływu na nią rozwiązań w prawie i praktyce stosowania prawa podatkowego.

Podsumowując spotkanie, strony zgodziły się, że istotne jest wypracowanie formuły ściślejszej współpracy. Celem usprawnienia współpracy Ministerstwo wyraziło chęć częstszych kontaktów z branżą. W planach jest wspólne opracowanie algorytmu pozwalającego wykrywać podejrzane transakcje i kontrahentów oraz zorganizowanie przez MF specjalnych warsztatów podatkowych dla przedsiębiorców z branży polimerowej. Biznes dystrybucyjny reprezentowali na spotkaniu przedstawiciele firm: Krakchemia, Resinex, Korporacja KGL, Avenir, Motor Polimer, Elanstil oraz doradcy prawni branży.

Autor jest doradcą podatkowym,
Partnerem w spółce A&RT Rynkowska, Kosieradzki, Piekarz S.K.A.

 

Od lewej: Bogdan Wrześniak (Motor Polimer), Barbara Czarnocka (Resinex), Waldemar Sobański (Klub Dystrybutora Polimerów).

Od lewej: Przemysław Krawczyk (Dyrektor Departamentu Kontroli i Analiz Ekonomicznych MF), Paweł Gruza Wiceminister Finansów RP), Wojciech Śliż (Dyrektor Departamentu VAT MF).

Dodaj ofertę pracy