biester
Wiadomości
KGL  

KGL: szacunkowe wyniki za 3 kwartały 2020

Według szacunkowych ustaleń w pierwszych trzech kwartałach 2020 r., Grupa KGL wypracowała łącznie ok. 281,4 mln zł przychodów z działalności operacyjnej. Przychody Grupy KGL w analizowanym okresie były o ok. 7% niższe niż w analogicznym okresie w 2019 r.

W segmencie dystrybucji wypracowano 114,3 mln zł przychodów, co stanowiło spadek w stosunku do I -III Q 2019 o ok 19%, natomiast w segmencie produkcji wypracowano 167,1 mln zł przychodów, co stanowiło wzrost do analogicznego okresu w 2019 r o około 3% .

Do najważniejszych czynników wpływających na wielkość przychodów z dystrybucji zalicza się spadek cen bazowych surowców oraz spadku konsumpcji w przemyśle przetwórców tworzyw sztucznych spowodowanej pandemią COVID.

Wzrostowi działalności produkcyjnej Spółki sprzyja utrzymująca się koniunktura w przemyśle opakowań (w szczególności w sektorze żywności, w którym dominującą pozycję od wielu lat zajmują opakowania z tworzyw sztucznych).

Dodaj ofertę pracy