biester
Puls Branży
Ciech  

Nowa strategia CIECH: w 2024 roku Grupa ma być jeszcze bardziej konkurencyjna i innowacyjna, możliwe akwizycje

Dalsze zwiększanie potencjału generowania przepływów operacyjnych w celu regularnego wypłacania dywidendy, możliwość akwizycji w obrębie podstawowych biznesów, a także dalsza transformacja Grupy dzięki procesom digitalizacji i innowacji – to podstawowe założenia strategii Grupy CIECH na lata 2022-2024. Zysk EBITDA (z) w 2024 roku ma wynieść od 870 do 930 mln zł, czyli o 20-28 proc. więcej niż w 2021 roku. Po zakończeniu największego w historii programu inwestycyjnego Grupy w latach 2019-2021 i zwiększeniu efektywności oraz skali działania poszczególnych biznesów, zwiększą się możliwości wypłaty dywidendy, nawet przy założeniu przeprowadzenia potencjalnych akwizycji.

Skumulowane wolne przepływy pieniężne (FCFE) w latach 2022-2024 mają wynieść ok. 580-680 mln zł, a inwestycje oscylować w przedziale 400-450 mln zł rocznie.

Ważnym elementem strategii jest precyzyjne podejście do opcji rozwoju przez akwizycje. Potencjalne przejęcia mogą dotyczyć obszarów tożsamych z działalnością głównych biznesów Grupy, zaś przejmowanymi podmiotami mogą być firmy o średniej lub dużej wielkości, w dobrej kondycji finansowej, umożliwiającej samodzielne funkcjonowanie i działające na rynkach rozwiniętych. Efektem takich przejęć powinno być umocnienie pozycji rynkowej CIECH, a także dywersyfikacja pod względem przychodowym, produktowym oraz geograficznym.

- Strategia CIECH na lata 2022-2024 to kontynuacja budowy nowoczesnej i konkurencyjnej grupy chemicznej o globalnym zasięgu. Fundament wypracowany w ciągu ostatnich lat pozwala nam na dalsze zwiększanie efektywności, wzmocnienie kultury organizacyjnej, zwiększenie komponentu innowacyjności w działaniach Grupy, a także maksymalne wykorzystanie efektów potencjalnych akwizycji. Mimo wyzwań, które identyfikujemy w najnowszej strategii, naszym celem jest stałe generowanie dywidendy dla akcjonariuszy i to niezależnie od tego, czy będziemy rozwijać się organicznie, czy poprzez akwizycje – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Nowa strategia Grupy zakłada działania w trzech obszarach: biznesowym, korporacyjnym (ciąg dalszy transformacji w nowoczesną i konkurencyjną grupę chemiczną) oraz budowy wartości dla wszystkich interesariuszy.

KONKURENCYJNY BIZNES

Strategia 2022-2024 definiuje rolę poszczególnych biznesów w osiąganiu celów Grupy. Biznes sodowy, poprzez dalsze zwiększenie efektywności, ma wykorzystywać sprzyjające otoczenie rynkowe, a inicjatywy zgrupowane są w czterech obszarach: zwiększenia efektywności kosztowej (m.in. przez obniżenie zużycia surowców dzięki działaniom R&D), transformacji energetycznej, udoskonalenia procesów z obszaru sprzedaży i obsługi klienta oraz wykorzystania potencjału sody oczyszczonej sprzedawanej pod marką SOBIC, w tym specjalistycznych odmian przeznaczonych do dializ i farmacji.

W obszarze soli głównym zamierzeniem jest wykorzystanie pełnego potencjału nowej warzelni, wejście na rynek soli farmaceutycznej oraz osiągnięcie celu stworzenia kompletnego miksu produktowego i pełnych mocy produkcyjnych w 2024 roku.

W biznesie Agro dalsza ekspansja opiera się na wykorzystaniu autorskich formulacji o znaczeniu zbliżonym do tego, jakie osiągnął przełomowy produkt HALVETIC®, który zadebiutował w 2021 roku. Jego ekspansja na rynku poza Unią Europejską, w perspektywie nowej strategii, pozwoli na dalszą ekspansję geograficzną tego biznesu. Nowym elementem strategii dla tej działalności CIECH ma być wykorzystanie aktualnych rozwiązań, np. rolnictwa precyzyjnego, poprzez nawiązywanie współpracy m.in. ze start-upami i tworzenie kompleksowych rozwiązań dla rolników.

Wykorzystanie zwiększonych mocy produkcyjnych (nowy piec oddany do użytku pod koniec 2021 roku) to założenie strategii rozwoju biznesu Krzemiany. W ten sposób CIECH Vitrosilicon będzie umacniał pozycję największego dostawcy krzemianów w Europie, a także wykorzysta korzystną koniunkturę na ten surowiec.

Cele Biznesu Pianki to przede wszystkim zwiększanie efektywności i wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań Przemysłu 4.0.

Identyfikacja i wykorzystanie nowych nisz rynkowych to podstawa działalności Biznesu Opakowania, który dodatkowo będzie modernizował linie produkcyjne pod kątem zwiększenia efektywności.

- Każdy z naszych biznesów ma własny, precyzyjny plan działania. Jest on zgodny z celami Grupy i będzie realizowany przy wsparciu CIECH S.A. Chcemy wykorzystać zarówno korzystne perspektywy poszczególnych rynków, efekty inwestycji ostatnich lat, jak i przede wszystkim potencjał naszego zespołu, dla którego chcemy tworzyć najlepsze warunki rozwoju – mówi Jarosław Romanowski, Członek Zarządu CIECH S.A.

NOWOCZESNA GRUPA

W filarze korporacyjnym główne kierunki działań i transformacji dotyczą dalszego zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracowników Grupy i wprowadzania najlepszych praktyk w zakładach produkcyjnych. Celem jest obniżenie liczby incydentów z obszaru Health&Safety o 30 proc. do 2024 roku.

Dalsze tworzenie zaangażowanego środowiska pracy, rozwój pracowników w oparciu o wartości Grupy CIECH i wdrażanie nowoczesnych narzędzi HR to kolejne elementy budowy nowoczesnej grupy chemicznej.

Następna kwestia to innowacje, które mają służyć zarówno istniejącym biznesom, jak i poszukiwaniom przyszłościowych nisz rynkowych, poprzez np. inwestowanie w start-upy i aktywność nowej spółki CIECH Ventures. Z jednej strony działalność R&D ma sprzyjać obniżaniu kosztów (emisje CO2, odzysk energii, oszczędność zasobów), a z drugiej rozbudowywać portfolio innowacyjnych rozwiązań dla klientów, m.in. w obszarze Agro czy Pianki. Dodatkowo Grupa wprowadzi mechanizmy gospodarki obiegu zamkniętego oraz będzie kontynuować digitalizację procesów biznesowych.

- Nasze produkty powstają w dziewięciu zakładach produkcyjnych, które muszą być bezpiecznym i przyjaznym miejscem pracy. Nowa strategia kładzie bardzo duży priorytet na kwestie bezpieczeństwa i rozwoju pracowników. Zwiększamy także paletę narzędzi sprzyjających innowacjom, gdyż CIECH dzisiaj to więcej niż zespół profesjonalistów z międzynarodowym doświadczeniem akademickim, ale także nowa spółka ukierunkowana na pozyskiwanie najlepszych rozwiązań ze świata start-upów – mówi Mirosław Skowron, Członek Zarządu CIECH S.A.

WARTOŚĆ DLA OTOCZENIA

Definiowany na bazie wielokrotnie nagradzanej strategii ESG Grupy CIECH trzeci obszar strategii biznesowej firmy na lata 2022-2024 identyfikuje i określa cele w odniesieniu do interesariuszy Grupy: akcjonariuszy, inwestorów, pracowników, klientów, dostawców, społeczności lokalnych, a także dla przyszłych pokoleń.

Osiem zobowiązań Grupy, ogłoszonych w 2021 roku, zostało na potrzeby strategii biznesowej określone w formie planu działań na najbliższe trzy lata, obejmując m.in. inicjatywy obniżające emisje gazów cieplarnianych, zakładające oszczędność energii, działania na rzecz pracowników i zgodność z najlepszymi praktykami korporacyjnymi.

Dodaj ofertę pracy