biester
Wiadomości

Korporacja KGL: wynik za 2019

Przychody rosną, wracają zyski, tak w dużym skrócie można scharakteryzować wyniki finansowe Korporacji KGL SA za rok 2019.

Korporacja KGL SA 2019 2018 2017 2016 Dynamika 2019/2016
Przychody netto (mln) 392,4 375,6 343,1 290,6 135,03%
Zysk netto (mln) 12,2 6,2 15,2 13,4 91,04%

 

Przychody KGL rosną sukcesywnie, w 2019 nastąpiło odbudowanie zysku netto po istotnym spadku w 2018. Na całkowite przychody w 2019 składają się:

 

  • Przychody z dystrybucji polimerów w wysokości 174,5 mln PLN. Zysk operacyjny w tym segmencie wyniósł 17,7 mln PLN (zyskowność operacyjna: 10,1%).
  • Przychody z przetwórstw polimerów w wysokości 217,9 mln PLN. Zysk operacyjny w tym segmencie wyniósł 45,9 mln PLN (zyskowność operacyjna: 21,1%).

 

Najpoważniejszą pozycją po stronie kosztów jest zużycie materiałów i energii, którego wartość w 2019 wyniosła prawie 121 mln PLN. Wartość wynagrodzeń zbliżyła się do 43,7 mln PLN.

 

W roku 2019 Korporacja KGL SA otrzymała ponad 4 mln PLN dotacji. W tym samym czasie spółka przeznaczyła blisko 5,4 mln PLN na obszar badań i rozwoju. Wynagrodzenia dla pracowników prowadzących prace badawcze wyniosły 645 tys. PLN. Całkowite dofinansowanie do wynagrodzeń wyniosło 144 tys. PLN. Spółka otrzymała również 212 tys. PLN z tytułu wpłat komorniczych/ubezpieczenia należności.

 

Trzeba pochwalić spółkę za sprawność na rynku walutowym, potwierdza to kwota 571 tys. PLN uzyskana tytułem dodatnich różnic kursowych. Tymczasem ujemne różnice kursowe kosztowały KGL … 0 PLN. Natomiast odsetkowe koszty finansowania wyniosły 3,9 mln PLN. Suma zadłużenia na koniec 2019 przekroczyła 39,1 mln PLN, natomiast wartość zobowiązań handlowych 49,9 mln PLN.

 

Spółka w 2019 skierowała na drogę postępowania sądowego należności handlowe w kwocie 520 tys. PLN. Stan środków pieniężnych w kasie i rachunkach bankowych wyniósł na dzień 31.12.2019 prawie 4,9 mln PLN.

 

Zarząd Korporacji KGL zarobił w 2019 kwotę 2,9 mln PLN (na członka zarządu wypada średnio nieco ponad 700 tys. PLN rocznie), natomiast wynagrodzenie Rady Nadzorczej zamknęło się w kwocie 211 tys. PLN. Proporcje pomiędzy wysokością wynagrodzenia zarządzających a nadzorujących są zdrowe i mieszczą się w normie.

 

Na koniec 2019 spółka zatrudniała 713 pracowników, z czego kadra kierownicza stanowiła 59 osób, pracownicy umysłowi to 83 persony, zaś pracownicy produkcji to 401 osób.

 

Do istotnych zdarzeń mających wpływ na działalność KGL w analizowanym okresie należy rozbudowanie infrastruktury .produkcyjnej o kolejne dwie linie do termoformowania oraz jedna linię do ekstruzji folii. Na dzień niniejszego raportu produkcja opakowań realizowana jest na 27 liniach, a produkcja folii na 6 liniach. Spółka oddała także do użytku magazyn wysokiego składowania.

Dodaj ofertę pracy