biester
Wiadomości

Opakowania hybrydowe

Rozmowa z Prof. dr Frankiem Miletzkym honorowym profesorem technologii papieru na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie.

Jakie nowe rozwiązania (nadające się do recyklingu) pojawiły się w dziedzinie opakowań podstawowych (żywności), które technicznie nadają się do zastąpienia powszechnie stosowanych opakowań z tworzyw sztucznych?

Dla jasności: papier i tektura nie mogą zastąpić tworzyw sztucznych we wszystkich obszarach. Celem jest poprawa wydajności papieru i tektury, a tym samym poszerzenie zakresu ich zastosowań. Na przykład w przypadku elastycznych opakowań papierowych trwają prace nad poprawą właściwości barierowych i uszczelniających poprzez nakładanie cienkich warstw. Jeśli chodzi o zrównoważony rozwój, powinny one opierać się na biologii, np. na bazie skrobi modyfikowanej termoplastycznie lub celuloz mikrofibrylowanych. Istnieje tu ścisła współpraca z branżą zaopatrzeniową. W składanych kartonach warstwy funkcjonalne zapobiegają przenikaniu farb drukarskich i składników do produktu oraz zapewniają szczelne zamknięcie. W wielu przypadkach można zrezygnować z worka wewnętrznego i zwiększyć udział włókien wtórnych w kartonie. W przypadku nowych rozwiązań ważne jest, aby warstwy funkcjonalne nie zakłócały procesu recyklingu, a tym samym utrzymywane były dobre właściwości recyklingu papieru i tektury. Ważne jest również, aby projekt opakowania wykluczał wszelkie pomyłki z opakowaniami z tworzyw sztucznych, tak aby utylizacja odbywała się do pojemnika na papier, a nie do pojemnika żółtego. Projekt opakowania korzysta ze znanych i nowych możliwości kształtowania. Na przykład coraz częściej na rynku obserwuje się wysokiej jakości produkty do odlewania włókien na bazie świeżych włókien. Podobnie papiery nadające się do formowania plastycznego powoli przekraczają obecnie próg wejścia na rynek. Otwiera to nowe możliwości dla pakujących.

Jakie nowe rozwiązania pojawiły się w dziedzinie (mokrych) nadających się do kompostowania opakowań, które nadają się do utylizacji wraz z odpadami organicznymi?

 

Papier i tektura same w sobie mają doskonałe właściwości kompostowe. Ale żeby było jasne: opakowania z papieru i tektury podlegają recyklingowi, a nie kompostowaniu! Projekt opakowania również powinien to wyraźnie wskazywać. Jeżeli opakowanie papierowe jest przeznaczone specjalnie do kompostowania, należy w miarę możliwości unikać warstw funkcjonalnych lub powinny one być biodegradowalne, aby zapobiec gromadzeniu się szkodliwych substancji poprzez produkty rozkładu.

Jaki potencjał drzemie w opakowaniach „hybrydowych”, czyli opakowaniach łatwo rozdzielnych składających się z kilku frakcji opakowania?

Więcej

Dodaj ofertę pracy