biester
Puls Branży
Lanxess  

Lanxessowi ciąży automotive

Za 1Q2020 spadły przychody i zyski niemieckiego koncernu. Spółka ratuje się przychodami z nowych źródeł. Wg Niemców pandemia dopiero zaatakuje.

Przychody w nowym segmencie Consumer Protection oraz w segmencie Specialty Additives wzrosły, istotnie łagodząc skutki kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa. Pozytywny wpływ miały również wahania kursowe, w szczegól­ności dolara amerykańskiego. Negatywnie na przychody oddziaływał nato­miast dalszy spadek popytu przemysłu motoryzacyjnego spowodowany kryzy­sem, w szczególności w segmencie Engineering Materials.

 

– Do tej pory udało nam się utrzymać ekonomiczne skutki pandemii koronawirusa w ryzach – głównie dzięki naszemu zrównoważonemu portfolio – podkreślił Matthias Zachert, prezes zarządu LANXESS AG. – Wiemy, że kryzys nie osiągnął jesz­cze punktu kulminacyjnego. Czujemy się jednak dobrze przygotowani, ponie­waż mamy stabilną pozycję i podjęliśmy szeroko zakrojone działania w zakresie zarządzania kryzysowego. Najważniejsze jest to, że nasi pracownicy są w więk­szości zdrowi, a nasze zakłady pracują – zakończył.

 

Sprzedaż Grupy sięgnęła w I kw. 2020 r. 1704 mld euro, co oznacza nieznaczny spadek wobec 1738 mld euro rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynu­owanej spadł o 27,6 proc., z 87 mln euro do 63 mln euro.

 

W drugim i trzecim kwartale LANXESS spodziewa się nasilenia skutków pandemii koronawirusa. Na podstawie obecnie dostępnych informacji koncern oczekuje, że w II kw. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnie wyso­kość od 200 mln euro do 250 mln euro. Dla całego 2020 roku LANXESS przewiduje EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych w wysokości od 800 mln euro do 900 mln euro. Wcześniej koncern spodziewał się rocznego zysku w prze­dzia­le od 900 mln euro do 1 mld euro. W ubiegłym roku EBITDA przed uwzględ­nieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnął wartość 1019 mld euro.

 

Szeroki pakiet środków na wypadek kryzysu związanego z koronawirusem

 

Już na początku kryzysu wywołanego koronawirusem LANXESS podjął szereg działań mających na celu zminimalizowanie jego negatywnych skutków. Priorytetem jest zdrowie pracowników. Dzięki zastosowaniu aktywnych środków ochronnych, takich jak surowe przepisy higieniczne, rozwiązania do pracy w domu dla większości pracowników biurowych oraz zmiany w modelu zmianowym, wskaźnik zakażeń wśród pracowników LANXESS został utrzymany na niskim poziomie. Do tej pory zakażonych zostało 31 pracowników na całym świecie – 27 już wyzdrowiało.

 

Zdolność koncernu do realizacji zamówień właściwie nie została dotychczas ograniczona. Największe zakłady produkcyjne pozostawały w ciągłej eksploatacji. Przejściowo zamknięto jedynie zakłady w Chinach, we Włoszech, w Indiach i Argentynie, w niektórych przypadkach ze względu na wymogi administracyjne.

 

Koncern chemiczny podjął zatem istotne kroki w celu dalszego wzmocnienia swojej już i tak dobrej sytuacji w zakresie płynności. W kwietniu LANXESS ogłosił, że zawiesi do odwołania program wykupu akcji własnych. Zaoszczędzi również od 50 do 100 mln euro dzięki dyscyplinie kosztowej w roku obrotowym 2020 i zmniejszy swój budżet inwestycyjny o około 50 mln euro poprzez odłożenie projektów. Wraz ze sprzedażą udziałów w spółce Currenta w dniu 30 kwietnia 2020 r. kapitał własny LANXESS osiągnął wartość 780 mln euro (po odliczeniu zadłużenia netto i emery­tur), a udział w zyskach 150 mln euro (w obu przypadkach przed opodatkowa­niem).

 

– Aby sprostać wyzwaniom pandemii koronawirusa, niezbędna jest wysoka płyn­ność finansowa. Dzięki sprzedaży udziałów w spółce Currenta zwiększyliśmy naszą i tak już mocną pozycję płynnościową do około 3 mld euro – podkreślił Michael Pontzen, dyrektor finansowy LANXESS AG.

 

 

Redukcja wynagrodzeń Rady Nadzorczej, Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla

 

W odpowiedzi na poważne wyzwania związane z kryzysem koronawirusowym Rada Nadzorcza, Zarząd i najwyższe kierownictwo LANXESS podjęły decyzję o odstąpieniu od części wynagrodzenia. Członkowie Rady Nadzorczej zrzekną się 20 proc. swojego wynagrodzenia. W przypadku członków Zarządu i kierownictwa wyższego szczebla redukcja dotyczy premii. Maksymalna stawka wypłaty dla członków Zarządu wyniesie 50 proc., dla kierownictwa najwyższego szczebla zostanie obniżona maksymalnie o 25 proc.

 

Nowy segment Consumer Protection odnotowuje wysokie przychody

 

LANXESS zamierza w większym stopniu skupić się na produktach ochrony konsumentów i w związku z tym dostosował swoją strukturę sprawozdawczości. Na nowy segment Consumer Protection składają się Saltigo, jednostki Material Protection Products oraz Liquid Purification Technologies, zastępując dotychcza­sowy segment Performance Chemicals. Jednocześnie jednostka Inorganic Pigments wchodzi w skład segmentu Advanced Intermediates. Dane z poprzed­niego roku zostały odpowiednio przekształcone.

Na segment Advanced Intermediates negatywnie wpłynął słabszy popyt w jednostce Advanced Industrial Intermediates, przede wszystkim w regionie Azji, będą­cy konsekwencją pandemii. Nie były w stanie tego zrekompensować wyższe wolumeny sprzedaży w jednostce Inorganic Pigments oraz korzystne kursy wymiany walut. Sprzedaż spadła o 4,5 proc., z 584 mln euro do 558 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 88 mln euro i był o 16,2 proc. mniejszy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 105 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 15,8 proc., w porównaniu do 18,0 proc. w analogicznym kwartale rok wcześniej.

 

Jednocześnie sprzedaż oraz przychody w segmencie Specialty Additives wzrosły, pomimo niesprzyjających okoliczności. Dobre wyniki działalności w dziedzinie związków bromu, a w szczególności korzystne wahania kursowe z nawiązką zrekompensowały osłabienie popytu w sektorze motoryzacyjnym spowodowane pandemią. Sprzedaż wzrosła o 2,9 proc., z 485 mln euro do 499 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniósł 85 mln euro i był o 2,4 proc. większy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 83 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczaj­nych utrzymała się na niemal niezmienionym poziomie 17,0 proc. rok do roku.

 

Nowy segment Consumer Protection również zakończył pierwszy kwartał 2020 r. sukcesem. Było to możliwe szczególnie dzięki dobrym wynikom w dziedzinie środków do dezynfekcji jednostki Material Protection Products. Korzystne okazały się również wahania kursowe oraz zmiany asortymentowe wynikające z przejęcia brazylijskiego producenta środków biobójczych IPEL. Sprzedaż wzrosła o 5,7 proc., z 264 mln euro do 279 mln euro. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nad­zwyczajnych wyniósł 67 mln euro i był o 11,7 proc. większy w porównaniu z ubiegło­­rocznym wynikiem w wysokości 60 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych osiągnęła wysoki poziom 24,0 proc., w porów­naniu do 22,7 proc. rok wcześniej.

 

W segmencie Engineering Materials na sprzedaży i zyskach w dalszym ciągu negatywnie odbijają się konsekwencje osłabienia popytu ze strony branży moto­ryza­cyjnej, będącego wynikiem pandemii koronawirusa. Sprzedaż wyniosła 347 mln euro i była o 9,2 proc. niższa w porównaniu do poziomu 382 mln euro w roku ubiegłym. EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadł o 24,6 proc., z 65 mln euro do 49 mln EUR. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 14,1 proc., plasując się poniżej 17,0 proc. odnotowanych w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

 

 
 

a

 

a

 

A

 

a

a

 

a

 

A

 

a

mln EUR

 

I kw. 2019

 

I kw.
2020

 

Zmiana (%)

 

a

 

A

 

a

Sprzedaż

 

1738

 

1704

 

-2,0

EBITDA przed uwzgl. poz. nadzw.

 

272

 

245

 

-9,9

Marża EBITDA przed uwzgl. poz. nadzw.

 

15,7%

 

14,4%

 

 

Zysk netto1

 

87

 

63

 

-27,6

Zysk na akcję (€)1

 

0,96

 

0,72

 

-25,0

Zadłużenie finansowe netto2

 

1742

3

1705

 

-2,1

Zatrudnienie (na dzień 31 marca)

 

14 304

3

14 327

 

0,2

Dodaj ofertę pracy