biester
Puls Branży
Lanxess  

Lanxess: obrona wyników przed pandemią

Po trzecim kwartale producent specjalis¬tycz¬nych środków chemicznych potwierdza i precyzuje prognozy na rok 2020. Obecnie nale¬ży oczekiwać, że EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych za cały rok wyniesie od 820 do 880 mln euro. Poprzednio oczekiwano zysku w zakresie od 800 do 900 mln euro.

– Utrzymujemy kurs na wzburzonych wodach kryzysu spowodowanego pandemią. Doprecyzowaliśmy nasze prognozy na rok 2020 – mówi Matthias Zachert, prezes zarzą­du LANXESS AG. – Chcemy zrealizować zamierzenia, o których informowaliśmy wiosną. Wziąwszy pod uwagę, jak niepewne są czasy i jak wiele jest niewiadomych, to wspaniałe osiągnięcie całego zespołu LANXESS. Jestem z tego niezwykle dumny.

 

LANXESS wypłaci specjalną premię za nadzwyczajne zaangażowanie swoich pracow­ni­ków w czasie pandemii. – W utrzymaniu działalności w okresie kryzysu kluczową rolę odeg­­rali przede wszystkim pracownicy naszych zakładów wytwórczych. Poprzez tę premię chcielibyśmy podziękować im i wszystkim innym, którzy w ciągu ostatnich miesię­cy wykazali się wyjątkowym zaangażowaniem – wyjaśnia Matthias Zachert. Koncern LANXESS przeznaczy łącznie na te premie kilka milionów euro. Wysokość wypłaconej kwoty będzie się różnić w zależności od zajmowanego stanowiska. W Niemczech premia specjalna zostanie wypłacona w grudniu. W innych krajach obowiązują inne zasady.

 

Kryzys koronawirusowy wpłynął na wyniki biznesowe

 

Kryzys koronawirusowy utrzymał wpływ na wyniki biznesowe w trzecim kwartale. Wartość EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych sięgająca 193 mln euro oznacza spadek o 28,3 proc. w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (269 mln euro). Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych spadła do 13,2 proc. wobec 15,8 proc. w poprzednim kwartale. Poza pandemią na wynik wpływ miały m.in. planowany poważny przestój remontowy w Belgii, konsekwencje spadku cen sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe (w szczególności dolara amerykańskiego). Tymczasem działalność w segmencie Consumer Protection nadal pomyślnie się rozwijała. Pojawiły się również pozytywne sygnały z rynków w porównaniu z poprzednim kwartałem.

 

– W wielu jednostkach dostrzegamy oznaki poprawy sytuacji – podkreśla Matthias Zachert. – Popyt w kluczowych branżach, w tym w sektorze motoryzacyjnym, ponownie wzrósł w porównaniu z drugim kwartałem. Pozytywne sygnały docierają do nas zwłaszcza z Chin i Stanów Zjednoczonych.

 

Sprzedaż Grupy sięgnęła 1,461 mld euro, co oznacza spadek o 14,3 proc. wobec 1,704 mld euro rok wcześniej. Zysk netto z działalności kontynuowanej spadł o 68,4 proc. – z 79 mln do 25 mln euro.

 

Segmenty: Consumer Protection pozostaje mocnym filarem

 

Popyt w segmencie Advanced Intermediates ustabilizował się w obu jednostkach bizne­so­wych w porównaniu z drugim kwartałem. W efekcie wielkość sprzedaży niemal osiągnęła poziom z roku poprzedniego. Biorąc jednak pod uwagę niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe, sprzedaż i zyski były niższe w porównaniu z rokiem ubiegłym. Sprzedaż spadła o 14,4 proc. – z 549 mln do 470 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro – była o 28,6 proc. niższy w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 91 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 13,8 proc. wobec 16,6 proc. rok wcześniej.

 

Pandemia wywarła niekorzystny wpływ na segment Specialty Additives również w trzecim kwartale. Wielkość sprzedaży znacznie się zmniejszyła – szczególnie z powodu niższego popytu ze strony przemysłu motoryzacyjnego i lotniczego. Negatywny wpływ miały również niższe ceny sprzedaży i niekorzystne wahania kursowe. Sprzedaż spadła o 18,5 proc., z 503 mln do 410 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 65 mln euro – była o 33,0 proc. niższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem (97 mln euro). Marża EBITDA (przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych) zmniejszyła się z 19,3 proc. do 15,9 proc.

 

Segment Consumer Protection pozostaje mocnym filarem Grupy dzięki świetnym wynikom w zakresie produktów agrochemicznych i dużemu zapotrzebowaniu na środki dezynfekujące. Pozytywny wpływ na portfolio miało ponadto przejęcie brazylijskiego producenta biocydów IPEL – pozwoliło to skompensować niekorzystne wahania kursowe. W tym roku sprzedaż utrzymała się na stabilnym poziomie 278 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 59 mln euro – była o 7,3 proc. wyższa w porównaniu z ubiegłorocznym wynikiem w wysokości 55 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wzrosła do 21,2 proc. wobec 19,9 proc. rok wcześniej.

 

Na segment Engineering Materials wpływ miał słaby popyt w przemyśle motoryza­cyjnym, szczególnie w Europie, choć uległ on poprawie w porównaniu do poprzedniego kwartału. Sprzedaż wyniosła 285 mln euro i była o 19,3 proc. niższa w porównaniu do poziomu 353 mln euro w roku ubiegłym – również ze względu na niższe ceny sprzedaży i niekorzystny wpływ wahań kursowych. Na EBITDA przez uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych zaważył planowany duży przestój remontowy w Belgii, a także słaby popyt, powodując spadek zysków o 44,1 proc., z 59 mln do 33 mln euro. Marża EBITDA przed uwzględnieniem pozycji nadzwyczajnych wyniosła 11,6 proc., poniżej 16,7 proc. odnotowanych w roku poprzednim.

 

LANXESS kontynuuje poprawę w zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju

 

Rok temu przedstawiciele koncernu ogłosili, że do 2040 roku LANXESS osiągnie neutralność klimatyczną. Obecnie producent specjalistycznych środków chemicznych wyznaczył sobie nowe cele w zakresie zrównoważonej gospodarki wodnej. W ramach programu „Water Stewardship” koncern LANXESS początkowo wzmocni zrównoważoną gospodarkę wodną poprzez realizację konkretnych projektów lokalnych w czterech zakładach zlokalizowanych na obszarach o największym stresie wodnym. Celem jest zmniejszenie bezwzględnego poboru wody w tych miejscach o 15 proc. do 2023 roku. Doświadczenia zdobyte w ramach tych projektów powinny przyczynić się do dalszej poprawy w zakresie racjonalnego wykorzystania wody na całym świecie.

 

Koncern LANXESS poprawił również swój rating MSCI ESG z oceny BBB na A. Jest to wynik przyjęcia strategii klimatycznej, dobrze sformułowanych zasad ładu korporacyj­nego i zdecydowanych wysiłków w dziedzinie bezpieczeństwa chemicznego.

Dodaj ofertę pracy