KGL_new
Wiadomości

Recykling chemiczny może potencjalnie wypełnić istniejącą lukę w gospodarce obiegu zamkniętego

Rozmowa z Beate Edl, dyrektor projektu ds. gospodarki o obiegu zamkniętym OMV Downstream GmbH.

Jakie znaczenie dla OMV ma recykling chemiczny?

 

Recykling chemiczny jest uzupełnieniem recyklingu mechanicznego i dlatego ma dla OMV wysoki priorytet – jest ważnym kamieniem węgielnym naszej Strategii 2030. Pomaga nam sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na poliolefiny pochodzące z recyklingu. Już w 2009 roku opracowaliśmy proces na skalę laboratoryjną, który został już opatentowany. Instalacja pilotażowa ReOil 100 działa od 2018 r. i jest w pełni zintegrowana z rafinerią Schwechat, a w tym roku zostanie uruchomiona kolejna większa instalacja demonstracyjna ReOil 2000. Zakład ten ma zdolność przerobu 16 000 ton odpadów z tworzyw sztucznych rocznie, co stanowi 20-krotność wydajności zakładu pilotażowego. Kolejnym krokiem będzie rozbudowa obiektu do komercyjnego zakładu na skalę przemysłową o wydajności do 200 000 ton rocznie. Ponadto w zeszłym roku OMV i dostawca technologii Wood podpisali protokół ustaleń (MoU) w sprawie komercyjnego licencjonowania naszej technologii ReOil. W ten sposób umożliwiamy globalnym licencjobiorcom korzystanie z przyszłych rozwiązań gospodarki o obiegu zamkniętym.

 

Do jakich zużytych tworzyw sztucznych szczególnie nadaje się ta metoda recyklingu?

 

Koncentrujemy się na poliolefinach; w szczególności polietylen, polipropylen i polistyren – to one mają największy udział w rynku tworzyw sztucznych. Nie chcemy ingerować w ustalone szlaki recyklingu mechanicznego, dlatego skupiamy się na tworzywach trudnych do recyklingu, które obecnie nie są objęte żadną działalnością recyklingową, chociażby ze względu na wysoki poziom zanieczyszczeń. Dziś te strumienie odpadów będą poddawane spalaniu. W porównaniu z recyklingiem mechanicznym, który wymaga pojedynczych strumieni, recykling chemiczny może przetwarzać również mieszane frakcje tworzyw sztucznych – w naszych instalacjach ReOil skupiamy się na mieszanych frakcjach odpadów tworzyw sztucznych 2D, takich jak folie.

 

Jakie są korzyści dla środowiska wynikające z recyklingu chemicznego?

 

W zeszłym roku przeprowadziliśmy ocenę cyklu życia, w ramach której porównaliśmy recykling chemiczny z obecnym spalaniem po wycofaniu z eksploatacji. Z tej analizy LCA wynika, że do roku 2030 można by zaoszczędzić 34 procent emisji gazów cieplarnianych, gdyby strumienie odpadów, które obecnie trafiają do spalania, zostały poddane chemicznemu recyklingowi przy użyciu ReOil.

 

Pokazuje to, że recykling chemiczny, jako dodatkowa technologia w stosunku do istniejących procesów recyklingu, może wnieść cenny wkład w osiągnięcie naszych celów klimatycznych. Grupa OMV ma w swoim portfolio także zakłady recyklingu mechanicznego – wartość dodaną widzimy w komplementarnym wykorzystaniu różnych technologii recyklingu. Recykling chemiczny może potencjalnie wypełnić istniejącą lukę w gospodarce o obiegu zamkniętym poprzez recykling strumieni odpadów, których nie można poddać recyklingowi mechanicznemu i dlatego są obecnie spalane.

 

Skąd OMV uzyskuje niezbędne przepływy materiałów?

 

Jeśli chodzi o pozyskiwanie surowców, współpracujemy z przedsiębiorstwami zajmującymi się odpadami zarówno w Austrii, jak i krajach sąsiednich. Dlaczego pozyskujemy surowce również poza Austrią? Jak już powiedziano, nie chcemy konkurować z podmiotami zajmującymi się recyklingiem mechanicznym. To oraz wielkość przyszłego zakładu ReOil wymagają szerszego zakresu geograficznego pozyskiwania surowców.

 

Jakie wyzwania muszą jeszcze zostać pokonane?

 

Z naszego punktu widzenia największym wyzwaniem jest skład surowca, który jest bardzo niejednorodny. Mówimy o strumieniach odpadów o wysokim stopniu skażenia – w dodatku ich jakość różni się w zależności od źródła. Wyzwanie polega na zrozumieniu, w jaki sposób te różne składy surowców wpływają na proces recyklingu chemicznego, a także na produkt końcowy, czyli olej pirolityczny. Dzięki lepszemu zrozumieniu tych korelacji proces można zoptymalizować, w szczególności w celu poprawy wydajności. Zwiększanie wydajności gwarantuje, że jak największa ilość odpadów wejściowych zostanie przetworzona na nowe tworzywa sztuczne, a proces będzie ekonomicznie opłacalny.

 

Jaka powinna być idealna proporcja pomiędzy recyklingiem mechanicznym i chemicznym?

 

Trudno określić konkretny współczynnik. Aby jednak w przyszłości wprowadzić gospodarkę o obiegu zamkniętym, konieczne jest połączenie różnych technologii recyklingu. Istnieją również jasne cele w zakresie recyklingu określone na poziomie UE: do 2025 r. wskaźnik recyklingu opakowań z tworzyw sztucznych zostanie podniesiony do 50%, a do 2030 r. do 55%. W 2020 r. średnio około 38% opakowań z tworzyw sztucznych zostało poddanych recyklingowi w UE. Recykling chemiczny może pomóc w wypełnieniu tej luki poprzez zastosowanie uzupełniające tam, gdzie ustalone metody recyklingu, takie jak recykling mechaniczny, nie są wykonalne.

 

Dlaczego OMV integruje swój zakład recyklingu chemicznego w rafinerii Schwechat?

 

Z ekonomicznego i ekologicznego punktu widzenia sensowne jest włączenie zakładów recyklingu chemicznego do istniejących rafinerii i zakładów petrochemicznych. Dzięki temu istniejące aktywa będą mogły być dalej wykorzystywane, a wysokie standardy bezpieczeństwa już wdrożone w rafineriach i zakładach petrochemicznych będą mogły zostać z łatwością rozszerzone na nowo zintegrowany zakład. Dla OMV standardy bezpieczeństwa mają absolutny priorytet – ponieważ nasze instalacje ReOil są w pełni zintegrowane z rafinerią, podlegają również naszym wysokim standardom bezpieczeństwa.

Dodaj ofertę pracy